Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale realizuje operację pt. ,,Nowatorska uprawa owoców oraz produkcja wina jako działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów w zakresie wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich’’ współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Priorytety PROW na lata 2014-2020 : Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

- Cele KSOW na lata 2014-2020: Cel 4: Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich

- Działania KSOW na lata 2014-2020: Działanie 2 – Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.

Głównym celem jest wspieranie tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, doradcami, przedstawicielami instytucji naukowych, przedstawicielami instytucji rolniczych i około rolniczych (służbami) wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich w zakresie nowatorskiej uprawy owoców oraz innowacyjnej produkcji wina.

Operacja ta składała się będzie z dwóch etapów:

  1. Seminarium - będzie obejmowało zakres tematyczny związany z technologią uprawy owoców przeznaczonych na produkcję wina, technologią produkcji wina bardzo dobrej jakości w tym wymogami higieniczno-sanitarnymi oraz możliwościami wsparcia finansowego w ramach PROW, ustawodawstwem dotyczącym produkcji winiarskiej, zasady współpracy producentów rolnych, przetwórców, pracowników nauki i doradztwa rolniczego w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie.
  1. Wyjazd studyjny pozwoli na nawiązania kontaktów z producentami owoców w szczególności winorośli, zaznajomienie się z dobrymi praktykami tam występującymi oraz przeniesienie ich na nasze tereny.

Dlatego realizacja operacji przyczyni się do tworzenia sieci kontaktów pomiędzy doradcami, rolnikami, przedstawicielami instytucji naukowych, przedstawicielami instytucji rolniczych i około rolniczych -służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.

Grupę docelową stanowić będą :

  1. Rolnicy- to osoby, które są zainteresowane tematyka związaną z uprawą owoców i produkcją wina .
  2. Przedsiębiorcy, przedstawiciele: instytucji naukowych, instytucji rolniczych i około rolniczych, pracownicy wdrażający fundusze pomocowe,   liderzy środowisk lokalnych wspierający lub wdrażający innowacje na obszarach wiejskich.
  3. Doradcy – osoby które będą inicjować nowatorską uprawę owoców , produkcję lokalnego wina oraz innowacyjne rozwiązania .

W pierwszej kolejności odbędzie się wyjazd studyjny organizowany w dniach 22-27.10.2018 r.