Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale realizuje operację finansowaną z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" pt. ,,Realizacja działań informacyjno-promocyjnych na potrzeby PROW 2014-2020 celem wspierania innowacyjności w rolnictwie i zwiększenia udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizację konferencji, wyjazdów studyjnych i spotkań informacyjnych, utworzenia dwóch etatów, remontem pomieszczenia biurowego oraz zakupu niezbędnego wyposażenia’’.

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące cele :

  1. Wsparcie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich .
  2. Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Operacja realizowana na terenie: Polska, Niemcy.

Termin realizacji operacji jednoetapowej obejmuje okres 09-2015 r. do 06-2017 r.

ZAKRES REALIZOWANEJ OPERACJI:

Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020:

  1. Wsparcie funkcjonowania.
  2. Realizacja operacji własnych:
  • w ramach planu działania w zakresie Działania 2 "Działania na rzecz tworzenia się kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich
  • w ramach planu działania w zakresie Działania 5 "Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania `Współpraca`, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy".-sss.jpg