b_1000_169_16777215_00_images_EKOLOGIA_logotypy-poprawione.jpg

Operacja: „Rolnictwo i żywność eko- dobry wybór”.

Termin realizacji od 1 maja 2018 r. do 31 października 2019 r.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń "Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego", Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy
w Rzeszowie oraz Stowarzyszeniem Klaster Rolno Spożywczy Agro Karpaty realizują operację „Rolnictwo i żywność eko- dobry wybór".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Celem operacji jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa i żywności ekologicznej poprzez:

- organizację konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w 2019 roku

- opracowanie i dystrybucję 500 sztuk publikacji „EKO- dobry wybór”

- stworzenie 10 stoisk wystawienniczych dla producentów ekologicznych podczas Dni Otwartych Drzwi – 29-30 czerwca 2019r. oraz Jesiennej Giełdy Ogrodniczej 5-6 październik 2019r.

w ramach realizacji projektu do 31 października 2019r.

Grupę docelową konkursu stanowią producenci z terenu województwa podkarpackiego, posiadający certyfikat gospodarstwa ekologicznego wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

W konkursie może brać udział rolnik z terenu województwa podkarpackiego:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
    o przyznanie płatności;
  • który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
  • którego gospodarstwo spełnia wymogi wzajemnej zgodności;
  • który nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2017-2018 r. w kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2019 r.

Konkurs ma charakter otwarty.

Grupa docelowa publikacji „EKO- dobry wybór” – ok. 500 osób, głównie rolnicy i doradcy z województwa podkarpackiego oraz konsumenci- mieszkańcy miast i obszarów wiejskich.

Stoisko wystawiennicze- grupa docelowa to rolnicy, doradcy i konsumenci- mieszkańcy obszarów wiejskich i miast odwiedzający imprezy Dni Otwartych Drzwi oraz Jesienną Giełdę Ogrodniczą- ok. 10 000 zwiedzających każdą z nich.

 Przewidywanym efektem przeprowadzonej operacji jest promocja rolnictwa i żywności ekologicznej, wymiana doświadczeń pomiędzy gospodarstwami, a także upowszechnienie dobrych praktyk rolniczych w gospodarstwach zarówno już produkujących metodami ekologicznymi, jak i gospodarstwach konwencjonalnych.

Przykład wiodących gospodarstw ekologicznych, zwłaszcza towarowych, dobrze prosperujących na rynku i uzyskujących wysokie korzyści ekonomiczne może zachęcić do podejmowania takiego systemu zarządzania i produkcji żywności.

Wyłonienie najlepszych gospodarstw ekologicznych, dzięki realizacji konkursu oraz kolportaż publikacji, przyczyni się do promocji rolnictwa ekologicznego. Stanowi to również zachętę dla rolników do zmiany gospodarowania systemem konwencjonalnym na produkcję metodami ekologicznymi. Ich upowszechnienie i rozwój oznacza korzyści wynikające z ochrony gleb, wód, zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz produkcję żywności wysokiej jakości, co przyczyni się do realizacji głównego celu PROW 2014 – 2020 jakim jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Dodatkowo zachęci do realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne” w ramach PROW 2014-2020.

Kryteria brane pod uwagę w konkursie spełniają warunki w zakresie praktyk sprzyjających ochronie gleby, wzbogacaniu różnorodności poprzez uprawę lokalnych odmian roślin, chów starych ras zwierząt, dbałość o nieprodukcyjne elementy środowiska, ocenę jakości wytwarzanych produktów, skuteczności sprzedaży, aktywność prospołeczną rolników. Dzięki czemu zostaną identyfikowane i zgromadzone najlepsze praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich.

Kolportaż publikacji „EKO- dobry wybór” pozwoli na ich upowszechnienie wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Dodatkowo promocja certyfikowanej żywności ekologicznej podczas targów pozwoli na zwiększenie popytu na takie produkty, a tym samym zachęci do podejmowania takiego sposobu gospodarowania.

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich