b_267_200_16777215_00_images_EKOLOGIA_kon.JPG

Rolnicy, którzy ubiegają się o płatność rolnośrodowiskową do trwałych użytków zielonych w ramach PROW 2007-2013 (warianty 2.3 i 2.4) oraz płatność ekologiczną w ramach PROW 2014-2020 do upraw paszowych (pakiety 5 i 11) lub trwałych użytków zielonych (pakiety 6 i 12) a utrzymujący w gospodarstwie konie powinni złożyć zaświadczenie o ich posiadaniu. Zaświadczenie wydawane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych stwierdza, że dany podmiot był posiadaczem wymienionych koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września danego roku.

Zaświadczenie należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, do dnia 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej lub ekologicznej.

Jest ono konieczne do udokumentowania odpowiedniej obsady zwierząt wymaganej do uzyskania płatności.