W dniu 3 października w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
w ramach realizowanego projektu KSOW odbyła się konferencja pn. „Kobiety dobrym partnerem w działaniach społecznych i biznesowych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”. Uczestniczkami było 200 kobiet w tym przedstawicielki i reprezentantki m.in.: samorządu terytorialnego, związków i organizacji rolniczych, fundacji, stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju aktywności i partycypacji społecznej kobiet, liderek wiejskich, wojewódzkich
i powiatowych ośrodków doradztwa rolniczego, kół gospodyń wiejskich a także sołtyski, radne, rolniczki. Celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy kobietami działającymi aktywnie na obszarach wiejskich wywodzących się z różnych środowisk tj. kobiet wiejskich, rolniczek sołtysek, przedstawicielek KGW. Uczestniczkom przedstawiona została wiedza merytoryczna i praktyczna o sposobach dywersyfikacji źródeł dochodu, tworzeniu warunków dla małych gospodarstw wykorzystując posiadane zaplecze. Zaproszenie na konferencje „kobiet sukcesu” pozwoliło uczestniczkom poznać realia drogi do osiągnięcia pozycji
w biznesie i w przestrzeni publicznej, poparte przykładami konkretnych karier kobiet, które odniosły sukces w swoim życiu zawodowym.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności
w zakresie tworzenia różnych form współpracy partnerskiej w sektorze rolniczym przyczyniających się do rozwoju lokalnego.

stworzenie możliwości dzielenia się informacjami odnośnie swoich dokonań, a także wiedzą na temat możliwości i sposobów rozwijania działalności
z wykorzystaniem różnych źródeł i form wsparcia.