Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 4 ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1176) powołał nowy skład Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Pierwsze posiedzenie IV kadencji odbyło się 18 listopada.

 IMG 3396

W skład Rady wchodzą:
przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Cieśliński,
przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Mariusz Król,
przedstawiciel Zarządu Województwa Podkarpackiego – Zofia Kochan, dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem UMWP,
dwóch przedstawicieli Podkarpackiej Izby Rolniczej:
- Stanisław Bartman, prezes PIR
- Wiesław Lada, dyrektor Biura PIR,
czterech przedstawicieli związków zawodowych rolników działających na obszarze województwa:
- Jerzy Bednarz, NSZZ RI „Solidarność”,
- Piotr Puchalski, Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych,
- Marcin Sztorc, Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”,
- Zofia Kalamarz, Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych,
dwóch rolniczych zgłoszonych przez szkoły wyższe i instytuty badawcze, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju wsi:
- dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR,
- dr Władysław Brejta, Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie,
przedstawiciel szkoły ponadgimnazjalnej kształcącej na potrzeby rolnictwa i rozwoju wsi i działającej na obszarze województwa – Józef Gocko, dyrektor Zespołu Szkół CKR w Nowosielcach.
Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora jednostki doradztwa. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie programu działania Ośrodka, sprawozdania z realizacji tego programu i korekty planu finansowego, zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących funkcjonowania PODR, a także opiniowanie cennika usług Ośrodka.
Podczas spotkania z dyrekcją PODR w Boguchwale wybrano przewodniczącego Rady, którym została Zofia Kochan – przedstawiciel Zarządu Województwa Podkarpackiego. Funkcję zastępcy przewodniczącego Rady w obecnej kadencji pełnił będzie dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski, prof. UR z Uniwersytetu Rzeszowskiego, reprezentujący szkoły wyższe, kształcące i realizujące działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju wsi.
Omówiono również program działalności i plan finansowy PODR na 2017 r. oraz przyjęto regulamin pracy Rady.

Tekst i fot. Patrycja Reszko
Dział MDSziW