Do głównych zadań ośrodka należy: 
- udział w opracowaniu wojewódzkich programów restrukturyzacji i rozwoju obszarów wiejskich i analiz o sytuacji w rolnictwie, 
- współudział w przygotowaniu środowiska wiejskiego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej 
wzorowanej na gospodarce UE oraz uświadamianie rolnikom standardów produkcji obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, 
- współpraca z uczelniami i instytutami w zakresie upowszechniania i wdrażania wyników badań naukowych w praktyce rolniczej, a w szczególności świadczenie doradztwa wspomagającego realizację programów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, 
- wspieranie rozwoju produkcji rolniczej poprzez wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii produkcji, dostosowanych do standardów światowych oraz wspieranie organizacji produkcji w grupach producencko-marketingowych, 
- inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej mieszkańców wsi, 
- opracowywanie analiz ekonomicznych i kalkulacji rolniczych, 
- pomoc merytoryczna i współpraca z rolnikami prowadzącymi zapisy rachunkowości rolniczej, 
- doradztwo i informacja w zakresie kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie i możliwościach korzystania z pomocy finansowej dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 
- doradztwo w zakresie gospodarstwa domowego i agroturystyki, 
- prowadzenie doświadczalnictwa agrotechnicznego i kolekcji roślin uprawnych, 
- organizowanie szkoleń, konferencji, targów, wystaw, olimpiad i konkursów, upowszechniających wiedzę rolniczą oraz promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego, 
- prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu wspomagania restrukturyzacji gospodarstw rolnych, rozwoju obszarów wiejskich, a także doskonalenia pracy doradczej, 
- prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej, 
- wykonywanie analiz laboratoryjnych, 
- organizowanie doskonalenia zawodowego dla rolników i mieszkańców wsi. 
Do podstawowych zadań PODR należy edukacja społeczności wiejskiej oraz kadry specjalistycznej. 
W ramach działań oświatowych realizowane są:

• Kursy przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł wykwalifikowanego robotnika i mistrza w zawodzie: rolnik, ogrodnik, pszczelarz.

• Szkolenia wynikające z ustawy o ochronie roślin, dające uprawnienia w zakresie: 
- stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, 
- stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji, 
- obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin, 
- integrowanej produkcji.

• Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla: 
- pracodawców wykonujących zadania służby bhp, 
- pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, 
- pracowników inżynieryjno-technicznych, 
- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
- pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby, 
- pracowników administracyjno-biurowych

• Kursy umożliwiające zdobycie dodatkowych kwalifikacji w zakresie: 
- zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
- obsługi programów komputerowych i kas fiskalnych, 
- prowadzenia działalności gastronomicznej, 
- krawiectwa, 
- tkactwa artystycznego, 
- aranżacji wnętrz mieszkalnych, 
- bukieciarstwa, 
- fryzjerstwa i kosmetyki, 
- wyrobów wikliniarskich, 
- turystyki wiejskiej i agroturystyki, 
-podstaw rolnictwa ekologicznego.

• Kursy pedagogiczne dla wykładowców form pozaszkolnych.

• Kursy o tematyce specjalistycznej podnoszące kwalifikacje zawodowe osób pracujących w rolnictwie i jego otoczeniu.

• Seminaria, konferencje szkoleniowe w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 
Wsparcie doradztwa rolniczego 
Doradztwo dotyczy bezpośrednio przede wszystkim przygotowania dokumentów, w tym opracowania wniosków o:

• płatności bezpośrednie oraz o wspieranie działalności rolniczej na obszarach wiejskich o niekorzystnych warunkach  gospodarowania,

• renty strukturalne,

• wspieranie gospodarstw niskotowarowych,

• wspieranie przedsięwzięć rolno-środowiskowych i dobrostanu zwierząt,

• tworzenie grup producentów rolnych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do korzystania z usług Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale i jego jednostek terenowych w 21 powiatach województwa podkarpackiego. Świadczone usługi wykonywane są według cennika zamieszczonego poniżej.