Oferta i cennik usług

Do głównych zadań Ośrodka należy:

 

- wspieranie rozwoju produkcji rolniczej poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych technologii produkcji, dostosowanych do standardów światowych,

- świadczenie doradztwa technologicznego dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego,

- prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej,

- inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej mieszkańców wsi,

- doradztwo oraz pomoc w opracowaniu wniosków o płatności bezpośrednie oraz o wspieranie działalności rolniczej na obszarach wiejskich o niekorzystnych warunkach  gospodarowania,

- doradztwo oraz opracowywanie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych,

- prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów u beneficjentów działań inwestycyjnych
w ramach PROW,

- opracowywanie analiz ekonomicznych i kalkulacji rolniczych,

- pomoc merytoryczna i współpraca z rolnikami prowadzącymi zapisy rachunkowości rolniczej,

- doradztwo i informacja w zakresie kredytowania przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie i możliwościach korzystania z pomocy finansowej dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, 

- wydawanie opinii dotyczącej prowadzenia działalności rolniczej w związku z zamiarem nabycia nieruchomości rolnej,

- promocja rolnictwa ekologicznego, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii,

- doradztwo w zakresie gospodarstwa domowego i agroturystyki,

- prowadzenie doświadczalnictwa agrotechnicznego i kolekcji roślin uprawnych,

- współpraca z uczelniami i instytutami w zakresie upowszechniania i wdrażania wyników badań naukowych w praktyce rolniczej, a w szczególności świadczenie doradztwa wspomagającego realizacji programów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,

- prowadzenie współpracy międzynarodowej w celu zwiększenia konkurencyjności gospodarstw rolnych, rozwoju obszarów wiejskich, a także doskonalenia pracy doradczej,

- prowadzenie działalności wydawniczej,

- prowadzenie stacji atestacji opryskiwaczy i wykonywanie badania stanu technicznego opryskiwaczy,

- szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną,

- wykonywanie analiz laboratoryjnych,

- organizowanie szkoleń, konferencji w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,

- prowadzenie szkoleń umożliwiających zdobycie nowych kwalifikacji:

 • kurs „Prowadzenie działalności gastronomicznej”
 • kurs „Florystyka – artystyczne układanie roślin”
 • kurs „Zakładanie i pielęgnacja ogrodów przydomowych”
 • warsztaty Florystyczne

- organizowanie szkoleń wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin:

 • szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie:
 • szkolenie podstawowe – 14-godzinne
 • szkolenie uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe – 7-godzinne
 • szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin:
 • szkolenie podstawowe – 24 godzinne
 • szkolenie uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe – 7-godzinne

 

 • szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin:
 • szkolenie podstawowe -16-godzinne
 • szkolenie uzupełniające da osób, które ukończyły szkolenie podstawowe – 7-godzinne.
Załączniki:
Pobierz plik (cennik.pdf)cennik.pdf[ ]7249 kB