W pierwszym okresie działalności zadaniem Ośrodka było przygotowanie rolników do zdobywania kwalifikacji zawodowych. Działalność ta miała charakter masowy.
Organizowane były kursy trwające jeden rok (część teoretyczna i praktyczna), które miały na celu przygotowanie do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł wykwalifikowanego robotnika i mistrza w zawodzie: rolnik, ogrodnik, pszczelarz.
Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzane były przez Państwową Komisję Egzaminacyjną.
Po zdaniu egzaminu państwowego uczestnik otrzymywał świadectwo z tytułem wykwalifikowanego robotnika lub dyplom z tytułem mistrza.
Była to forma szkolenia przeznaczona dla rolników lub pracowników zatrudnionych w produkcji rolnej posiadających wykształcenie co najmniej podstawowe i legitymujących się stażem pracy w rolnictwie.
Inną formą umożliwiającą zdobycie kwalifikacji rolniczych były Zespoły Przysposobienia Rolniczego przeznaczone dla młodych osób nieposiadających wykształcenia rolniczego.
Była to forma dwuletnia prowadzona w ramach samokształcenia kierowanego, kursów specjalistycznych i zadań praktycznych. Uczestnicy po złożeniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną otrzymywali świadectwo ukończenia Zespołu Przysposobienia Rolniczego.
Kwalifikacje zawodowe zdobyte w ramach KKR i ZPR wymagane były przy obrocie ziemią.