b_1000_230_16777215_00_images_EKOLOGIA_logotypy.jpg

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje Konkurs Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w 2019 r. w kategoriach: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

W konkursie może brać udział rolnik z terenu województwa podkarpackiego:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
  • którego gospodarstwo spełnia wymogi wzajemnej zgodności;
  • który nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2017-2018 r. w kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2019 r.

Konkurs ma charakter otwarty.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 maja 2019 r. na adres Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami w produkcji ekologicznej.

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora PODR dokona oceny wszystkich zgłoszonych gospodarstw. Podsumowanie konkursu odbędzie się 30 czerwca podczas Dni Otwartych Drzwi i XXI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w PODR Boguchwała. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zostaną zgłoszeni do konkursu krajowego organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Dla laureatów miejsc 1-3 w obu kategoriach przewidziane są nagrody finansowe.

Więcej informacji można uzyskać w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego lub w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska PODR w Boguchwale tel. 17 87 01 570 lub 17 87 01 567.

Zapraszamy wszystkich rolników gospodarujących metodami ekologicznymi do udziału w konkursie.