b_744_181_16777215_00_images_EKOLOGIA_pasek.jpg

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje Konkurs Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie podkarpackim w 2018r. w kategorii: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

W konkursie może brać udział rolnik z terenu województwa podkarpackiego:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
  • którego gospodarstwo spełnia wymogi wzajemnej zgodności;
  • który nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w 2016-2017 r. w kategorii, w której zgłasza się do udziału w 2018 r.

Konkurs ma charakter otwarty.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 maja 2018 r. na adres Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
ul. Suszyckich 9, 36-040 Boguchwała. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami w produkcji ekologicznej.

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora PODR dokona oceny wszystkich zgłoszonych gospodarstw. Podsumowanie konkursu odbędzie się 24 czerwca podczas Dni Otwartych Drzwi i XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w PODR Boguchwała. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zostaną zgłoszeni do konkursu krajowego organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Dla laureatów miejsc 1-3 w obu kategoriach przewidziane są nagrody finansowe.

Więcej informacji można uzyskać w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego lub w Dziale Rolnictwa Ekologicznego
i Ochrony Środowiska PODR w Boguchwale tel. 17 87 01 570 lub 17 87 01 567.

Zapraszamy wszystkich rolników gospodarujących metodami ekologicznymi do udziału w konkursie.

W załączeniu:

  1. Formularz zgłoszeniowy
  2. Regulamin konkursu
Załączniki:
Pobierz plik (regulamin konkursu.pdf)regulamin konkursu.pdf[ ]485 kB
Pobierz plik (formularz zgłoszenia.doc)formularz zgłoszenia.doc[ ]251 kB