W ramach sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych mieści się także sprzedaż jaj konsumpcyjnych konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny - również z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. Jaja te są sprzedawane bezpośrednio konsumentom na terenie powiatu, w którym zostały wyprodukowane, lub na terenie przyległych do niego powiatów. Sprzedający ma obowiązek zamieścić w miejscu sprzedaży takie dane jak nazwa i adres gospodarstwa, z którego jaja pochodzą, lub imię, nazwisko i adres producenta jaj.

Sprzedaż ta dotyczy wielkości produkcji od 350 do 2 450 sztuk tygodniowo. Jaja muszą być czyste, suche, pozbawione obcych zapachów oraz skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Ponadto muszą być oznakowane, chyba że producent utrzymuje nie więcej niż 50 kur nieśnych, wtedy z tego obowiązku jest zwolniony.

Każde jajo w klasie A - czyli do bezpośredniego spożycia, opieczętowane jest kodem producenta zawierającym:

- cyfrę określającą metodę chowu kur:,

  • chów ekologiczny – cyfra 0
  • chów na wolnym wybiegu – cyfra 1
  • chów ściółkowy – cyfra 2
  • chów klatkowy – cyfra 3

- symbol kraju pochodzenia,

- ośmiocyfrowy weterynaryjny numer identyfikacyjny, w którym:

1) pierwsza i druga oznaczają symbol województwa

2) trzecia i czwarta - symbol powiatu

3) piąta i szósta - symbol określający zakres i rodzaj działalności prowadzonej w zakładzie produkującym (prowadzenie fermy pozyskującej jaja konsumpcyjne – symbol 13)

4) siódma i następne informują o kolejności podejmowania w danym powiecie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego.

Z pieczątek na skorupkach jaj zamieszczonych na zdjęciu (0-PL-18041323) uzyskujemy zatem informację o ich pochodzeniu:

0- z chowu ekologicznego, PL – z Polski, 18 – z województwa podkarpackiego, 04 – z powiatu jarosławskiego, 13 – z działalności jaką jest prowadzenie fermy pozyskującej jaja konsumpcyjne, 23 – z dwudziestej trzeciej w kolejności podjętej w powiecie jarosławskim działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Podstawowymi aktami prawnymi w naszym kraju regulującymi powyższe informacje są:

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2006 nr 17 poz.127),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U. 2007 nr 5 poz.38),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. 2007 nr137 poz. 966),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1178),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 157, poz. 1031).