Relacja cenowa wybranego nawozu mineralnego do ziarna pszenicy paszowej

Nawozy, zwłaszcza wieloskładnikowe, są ważnym czynnikiem plonotwórczym, ich stosowanie świadczy o intensywności prowadzonej produkcji roślinnej w gospodarstwie. Relacje między cenami środków do produkcji (m.in. nawozów), a cenami płodów rolnych są wyznacznikami opłacalności produkcji.

W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego gromadzone są informacje o cenach płodów rolnych w poszczególnych latach oraz informacje o cenach środków do produkcji (m.in. nawozów). Zgromadzone informacje z tego zakresu pozwoliły na przeprowadzenie analizy ceny pszenicy paszowej na przestrzeni trzech ostatnich lat w wybranych podmiotach skupujących („ELEWARR” Rzeszów, Mieszalnia Pasz Kolbuszowa, „CARGILL POLSKA” Ropczyce) i ustalenie średnich wartości, a także pokazanie relacji tej ceny do ceny polifoski o składzie procentowym NPK 6:20:30, a jej wyniki przedstawia poniższy wykres.

wykres polifoska

Analizując relacje cen polifoski do cen skupu pszenicy paszowej możemy zauważyć duże wahania.

Z przedstawionych na wykresie danych wynika, że od października 2014 do czerwca 2016 roku relacja ceny polifoski w porównaniu do ceny pszenicy paszowej była najmniej korzystna. Sytuacja ta wynikała z utrzymywania się niskich cen skupu zbóż oraz wysokich cen tego nawozu.

Relacje ta uległa poprawie w 2015 roku. W okresie od marca do października 2015 roku na zakup 1 dt nawozu należało przeznaczyć co najmniej 3 dt pszenicy i taka sytuacja utrzymuje się aż do marca 2016 r. Natomiast w okresie marzec - czerwiec 2016 r. aby zakpić 1 dt. nawozu należało sprzedać więcej niż 3 dt ziarna pszenicy paszowej. Po tym okresie relacja znacznie się poprawiła z uwagi na spadek cen nawozów i nieznaczny wzrost cen zboża.

Na przestrzeni analizowanego okresu najkorzystniejszą relację zaobserwować można w listopadzie 2018 roku kiedy to na zakup 1 dt polifoski trzeba było sprzedać 2,21 dt pszenicy paszowej.