rehabilitacja

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej.

Rehabilitacja jest organizowana w formie 21 dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacyjnych w Horyńcu Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szklarskiej Porębie i Jedlcu. Mogą z niej skorzystać wszyscy rolnicy objęci ubezpieczeniem społecznym.

Wskazania do rehabilitacji

Wskazaniami do rehabilitacji leczniczej realizowanej w Centrach są schorzenia narządu układu ruchu oraz choroby układu krążenia.

            Na podstawie rozporządzenia MRiRW z 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez KRUS na rehabilitację leczniczą z rehabilitacji mogą korzystać osoby spełniające jeden z następujących warunków:

► podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,

► podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku
o rehabilitację leczniczą,

► mają ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy
i zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji.

     

Procedura

            Wniosek na leczenie rehabilitacyjne wystawia lekarz leczący. Do wniosku należy dołączyć aktualne badania: morfologia krwi, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej
i w przypadku kobiet zaświadczenie ginekologiczne o braku przeciwwskazań do odbycia rehabilitacji stacjonarnej. Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą)

w Oddziale Regionalnym lub placówce terenowej Kasy.

            Po złożeniu wniosek jest sprawdzany pod względem formalnym i poddawany jest ocenie merytorycznej. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnik otrzymuje propozycję wyjazdu. Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w CRR. W przypadku gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji, otrzymuje skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Pierwszeństwo w skierowaniu na rehabilitację leczniczą mają osoby, dla których potrzeba rehabilitacji jest uzasadniona następstwem wypadku przy pracy rolniczej.

Obowiązujący druk: „Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” dostępny jest

w placówkach Kasy lub na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl

Jak często można korzystać z rehabilitacji?

            Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osoby, które mają ustalone prawo do renty okresowej lub do przedłużonego zasiłku chorobowego mogą ponownie skorzystać z rehabilitacji po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji.

Koszty

            Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do CRR w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

            Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W chwili obecnej czas oczekiwania na wyjazd do CRR nie przekracza 3 miesięcy. Rolnik skierowany na rehabilitację leczniczą ma obowiązek poddać się bezpłatnemu badaniu na COVID-19. Ze względu na stan epidemiczny, kuracjusze zakwaterowani są w pokojach jednoosobowych.

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy
w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji.

 

Agata Borcz

starszy specjalista

                                                                                                          OR KRUS w Rzeszowie