bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Przydatne linki

podrtv1

YouTube
PODSTAWOWE ZADANIA DZIAŁU EKONOMIKI PDF Drukuj

1. Prowadzenie doradztwa ekonomiczno-organizacyjnego dla rolników:

popularyzowanie form i zasad rachunku ekonomicznego w rolnictwie, prowadzenie analiz kosztów i opracowywanie kalkulacji dla działalności rolniczych i działów specjalnych produkcji rolniczej,

 • analizowanie sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych i badanie koniunktury w rolnictwie,

 • opracowywanie analiz ekonomicznych na zlecenia rolników,

 • upowszechnianie informacji, doradztwo i szkolenia na temat zasad ubezpieczeń produkcji rolniczej i w zakresie ubezpieczeń społecznych KRUS,

 • upowszechnianie informacji i doradztwo w zakresie opodatkowania rolnictwa i działów specjalnych produkcji rolnej,

 • informacja i doradztwo w zakresie podatku VAT w rolnictwie.

2. Wspieranie procesów restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa poprzez upowszechnianie nowoczesnych i skutecznych metod zarządzania gospodarstwem rolnym:

 • współpraca z rolnikami w zakresie wskazywania źródeł finansowania inwestycji związanych z modernizacją gospodarstw rolnych,

 • opracowywanie biznes planów i studiów wykonalności celem pozyskiwania przez gospodarstwa środków finansowych,
 • doradztwo i informacja z zakresu pozyskiwania środków z pomocy krajowej w sektorze rolnym; kredyty preferencyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, współpraca z bankami kredytującymi, analiza przedsięwzięć inwestycyjnych wspieranych kredytami preferencyjnymi,
 • prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej dla pracowników doradztwa rolniczego w zakresie procedur i możliwości pozyskiwania środków finansowych przez gospodarstwa rolne na odtworzenie produkcji po zdarzeniach klęskowych,

 • doradztwo, informacja i udzielanie pomocy rolnikom w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do skorzystania z funduszy UE w ramach działań:

- „Modernizacja gospodarstw rolnych”,

- „Ułatwianie startu młodym rolnikom”,

- „Renty strukturalne”,

- „Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne”.

3. Organizacja i nadzór merytoryczny w prowadzeniu książek rachunkowości rolnej wg wzoru „POLSKI FADN” i rozliczanie zadania z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej:

 • obsługa merytoryczna i organizacyjna zadania w terenie,

 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,

 • prowadzenie szkoleń dla doradców PL FADN i rolników,

 • kontrola zadania w gospodarstwach prowadzących zapisy,

 • współpraca z rolnikami i przekazywanie wyników ekonomicznych gospodarstw na bazie prowadzonej rachunkowości,

 • obsługa finansowa zadania,

 • nadzór nad obsługą informatyczną zadania.

4. Tworzenie kompleksowej informacji o cenach na rynku rolnym:

 • gromadzenie i opracowywanie bieżących informacji o sytuacji na rynku rolnym przy współpracy ze specjalistami branżowymi – tworzenie bazy informacyjnej,

 • opracowywanie okresowych analiz dotyczących prognoz rynkowych,

 • prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej w zakresie zasad marketingu w rolnictwie,

 • prowadzenie działalności informacyjnej o cenach na rynku rolnym – współpraca z podmiotami uczestniczącymi w tworzeniu krajowej informacji rynkowej,

 • bieżąca aktualizacja informacji rynkowej na stronie internetowej i Biuletynie Informacyjno-Handlowym Ośrodka.

5. Obsługa merytoryczna i organizacyjna zadania w zakresie opracowywania dla rolników wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich:

 • współpraca z powiatowymi zespołami doradztwa rolniczego, pomoc merytoryczna i szkoleniowa w zakresie opracowywania dla gospodarstw rolnych wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich,

 • pomoc organizacyjna dla powiatowych zespołów doradztwa rolniczego w celu prawidłowej realizacji zadania dopłat obszarowych.

6. Świadczenie usług odpłatnych w zakresie:

 • opracowywanie biznesplanów i planów rozwoju gospodarstwa dla celów kredytowych,

 • sporządzanie wniosków kredytowych,

 • opracowywanie wniosków i dokumentacji w ramach funkcjonujących programów operacyjnych dla gospodarstw rolnych,

 • sporządzanie kalkulacji, ankiet, ocen.

Zmieniony: wtorek, 24 września 2013 09:45