bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

podrtv1

YouTube
Zmiany w Systemie Identyfikacji i Rejestracji stada świń PDF Drukuj

Od dnia 18 października 2016 wchodzą nowe wymogi dotyczące identyfikacji i rejestracji świń.
Wymogi te zawarte są w ustawie z dnia 23 września 2016 o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Regulacje określają, że:

1. Hodowca zobowiązany jest oznakować świnie w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym. W przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

2. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni.

3. Posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić do biura powiatowego ARiMR oznakowanie zwierząt w terminie 7 dni od dokonania tego zabiegu. W przypadku utraty kolczyka, również elektronicznego hodowca musi oznakować zwierzę duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator.

4. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada świń w terminie 7 dni od dnia:

a) zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich

b) uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Obowiązkiem jest podanie liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsc pochodzenia lub przeznaczenia.

5. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w ciągu 24 godzin:

a) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,

b) ubój zwierzęcia gospodarskiego

podając przy tym liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia.

6. Koniecznością jest dokonywanie co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt.

7. Liczbę oraz numery zwierząt gospodarskich ustalone podczas spisu rolnik musi zamieścić w księgach rejestracji oraz przekazać Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dokonania spisu.

8. W celu nadania numeru w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na:

posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,

podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,

podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,

podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,

podmiocie prowadzącym rzeźnię,

podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.


Świnie oznakowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie dotychczasowych przepisów uznaje się za oznakowane. (Art.11 Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt)

Tomasz Salach
Magdalena Jakubowska

Zmieniony: czwartek, 03 listopada 2016 07:41