bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznepodrtv1

YouTube
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
JASŁO – Jasło PDF Drukuj

Maria Famurat
38 – 241 Osobnica 699
tel.( 013) 4427318

Pokoje gościnne w domu gospodarzy. Można zakupić świeże owoce, warzywa i nabiał. Położenie gospodarstwa umożliwia wypoczynek w ciszy i w spokoju w kontakcie z naturą.
• oferta całoroczna,
• 1 pokój / 3 miejsca noclegowe,
• oddzielna łazienka
• posiłki na zamówienie,
• bar 8 km,
• las 1,5 km,
• kąpielisko 10 km,
• wędkowanie 4 km, 
• znajomość języków: niemiecki,

Marta Kozłecka
38-207 Przysieki, Trzcinica 368
tel. (013) 442 95 25

Pokoje gościnne w domu gospodarzy. Wyżywienie do uzgodnienia. Istnieje możliwość zakupu produktów z gospodarstwa. Można zorganizować ognisko, grill oraz rozbić namiot.
• Oferta całoroczna,
• 5 pokoi / 12 miejsc noclegowych,
• Oddzielna łazienka
• Posiłki na zamówienie,
• Bar 5 km,
• Las 0,1 km,
• Kąpielisko 10 km,
• Wędkowanie 3 km,
• Jazda konna 2 km,
• Możliwość wypożyczenia rowerów,
• Znajomość języków: angielski,


Zofia i Zdzisław Setlakowie „Olszyny”
38 – 241 Osobnica 705
tel. (013) 442 70 32, 0 691 857 230
Pokoje gościnne w domu gospodarzy. Istnieje możliwość zakupu nabiału, owoców, warzyw i miodu, zorganizowania ogniska, grilla. Kort tenisowy 10 km.
• oferta całoroczna,
• 3 pokoje / 8 miejsc noclegowych,
• las 2 km
• kąpielisko 10 km,
• wędkowanie 5 km
• możliwość wypożyczenia rowerów,
• możliwość przyjazdu ze zwierzętami,

Zmieniony: czwartek, 29 listopada 2012 13:15
 
Dni Otwarte „Polan” Igołomia 2010 PDF Drukuj

31 lipca zorganizowano z Łańcuta wyjazd szkoleniowy dla 50 rolników z Podkarpacia na dni otwarte Krakowskiej Hodowli Ogrodniczej „Polan”. Uczestniczyli w nim ogrodnicy z powiatu łańcuckiego stanowiącego bazę skupową dla miejscowych przetwórni oraz z powiatu rzeszowskiego i ropczyckiego gdzie warzywnictwo jest najsilniej rozwinięte.

Firma „Polan” zaprezentowała 70 odmian warzyw i kwiatów. Na polu prezentowano: 14 odmian ogórków, 8 odmian marchwi, 10 odmian fasoli szparagowej, 8 odmian pomidorów, 6 odmian papryki, 6 odmian cebuli, 5 odmian buraków ćwikłowych oraz kilka odmian astrów, lwiej paszczy i innych kwiatów. Dzięki rosnącym obok siebie odmianom oraz szczegółowej informacji udzielanej przez specjalistów firmy Polan, uczestnicy szkolenia mogli wybrać najodpowiedniejszą odmianę dostosowaną do warunków glebowych i możliwości technologicznych naszych gospodarstw oraz spełniających wymagania konsumentów i przetwórni. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się bogata kolekcja ogórków od najwcześniejszych do najpóźniejszych typu konserwowego lub sałatkowego, wszystkie odmiany tolerancyjne na mączniaka rzekomego. Bogata też była kolekcja marchwi a szczególnie odmiany heterozyjne Samba i Salsa dające bardzo wysoki plon i o wysokiej zawartości karotenów. Ładnie prezentowały się odmiany papryki Mira i Zorza do uprawy w gruncie i odmiana uniwersalna Iga oraz odmiana Gloria do uprawy po osłonami o bardzo dużych i ciężkich owocach. Z odmian czosnku wyróżniał się Harnaś o bardzo dużych ząbkach i wysokim plonie.

Firma Polan prowadzi plantacje nasienne u plantatorów w 5 województwach, sprzedaje nasiona w całym kraju, a nawet eksportuje. Odmiany firmy są dostosowane do naszych warunków glebowo-środowiskowych, mają podwyższoną odporność na choroby, spełniają wymagania konsumentów, dlatego są chętnie uprawiane. Rolnicy wzbogacili się o wiedzę ogrodniczą, otrzymali szczegółową informację od specjalistów hodowli odmian oraz otrzymali materiały informacyjne z charakterystyką odmian i możliwością nabycia nasion. Wyjazd wzbudził duże zainteresowanie wśród rolników.

Obraz 011

Obraz 024

Obraz 031 

Obraz 038

Z. Mokrzycka, A. Cwynar, ZD Łańcut

 
DZIAŁANIE "MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” PDF Drukuj

Na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 lipca 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

1. Kto może być beneficjentem działania?

Pomoc finansowa w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”, może by przyznana osobie fizycznej, osobie prawnej, wspólnikom spółki cywilnej, spółce osobowej nie posiadającej osobowości prawnej.

2. Jakie są kryteria dostępu ?

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, jeżeli:

1) są posiadaczami samoistnymi lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi co najmniej równowartość 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej),

2) prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego lub reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych lub produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb.

Ubieganie się o pomoc uzależnione jest ponadto od spełnienia przez wymienione podmioty gospodarcze określonych warunków, zróżnicowanych w zależności od formy prawnej w jakiej jest prowadzona działalność rolnicza.

Osoba fizyczna:

1) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

2) jest pełnoletnia i nie osiągnęła wieku emerytalnego (60 lat kobieta, 65 lat

mężczyzna) .

3) posiada kwalifikacje zawodowe (rolnicze),

4) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,

5) został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Osoba prawna:

1) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

2) został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

3) co najmniej jedna osoba wchodząca w skład organu podejmującego decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej posiada kwalifikacje zawodowe (rolnicze),

4) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy.

Wspólnicy spółek cywilnych:

1) każdy ze wspólników będący osobą fizyczną jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy,

2) każdy ze wspólników będący osobą prawną lub jednostką nie posiadającą osobowości prawnej nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,

3) są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi gospodarstwa; wielkość ekonomiczna gospodarstwa stanowi co najmniej równowartość 4 ESU,

4) prowadzą w ramach umowy spółki działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) co najmniej jeden ze wspólników posiada kwalifikacje zawodowe określone dla osób fizycznych lub prawnych,

6) jeden ze wspólników posiada numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Spółka osobowa w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych:

1) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy ,

2) jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w krajowym rejestrze sądowym,

3) co najmniej jedna osoba uprawniona do prowadzenia spraw spółki posiada kwalifikacje zawodowe rolnicze jak dla osób prawnych,

4) został jej nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Osoby fizyczne wspólnie wnioskujące:

1) spełniają warunki w/w dla osoby fizycznej

2) planują zakup maszyn na współwłasność w celu używania ich we własnych gospodarstwach.

3) zawarły pomiędzy sobą umowę zawierającą zasady wspólnego użytkowania i eksploatowania maszyn i urządzeń na czas nie krótszy niż 6 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pomoc przyznaje się na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej:

1) spełniającą wymagania określone w programie, w szczególności uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów oraz zapewniającą osiągnięcie i zachowanie celów działania,

2) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych,

3) której realizacja w gospodarstwie przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, w tym:

- wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA), w szczególności w wyniku racjonalizacji technologii produkcji lub wprowadzenia innowacji, zmiany profilu lub skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu, co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dokonania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności ostatecznej, lub

- poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie ochrony środowiska, lub

- poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie warunków utrzymania zwierząt, lub

- poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie higieny i bezpieczeństwa produkcji, lub

- poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie infrastruktury drogowej,

4) która nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynków zbytu,

5) której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy (w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, poniesionych nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r.). Dopuszcza się rozpoczęcie realizacji operacji przed podpisaniem umowy, ale po ogłoszeniu przez Agencję informacji o przysługiwaniu pomocy ustalonej na podstawie uzyskanych punktów( na własne ryzyko beneficjenta).

Podstawą oceny żywotności ekonomicznej gospodarstwa jest wielkość ekonomiczna określona w jednostkach ESU ( European Size Unit). Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest określana jako suma nadwyżek bezpośrednich wszystkich działalności rolniczych(wraz z produkcją w działach specjalnych produkcji rolnej) prowadzonych w tym gospodarstwie, obliczonych na podstawie wskaźników Standardowej Nadwyżki Bezpośrednich (SGM) wyznaczonych dla poszczególnych rodzajów produkcji rolniczej i regionów. Wartość 1 ESU odpowiada nadwyżce bezpośredniej równej 1200 euro.

Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, w którym osoba ubiegająca się o pomoc, podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, lub okres zatrudnienia w gospodarstwie, na podstawie umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolniczej, lub okres, w którym wnioskodawca był posiadaczem gospodarstwa z wyłączeniem okresu przed ukończeniem przez tę osobę 16 roku życia.

Warunki dotyczące wieku i wykształcenia powinny być spełnione w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy, natomiast jeżeli o przyznanie pomocy ubiega się beneficjent działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” warunki te powinny być spełnione najpóźniej w terminie wyznaczonym w związku z przyznaniem premii z tytułu tego działania.

3. Jaki jest zakres kosztów kwalifikowalnych w ramach działania „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”

1. W zakres kosztów kwalifikowalnych mogą wchodzić koszty:

· budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży produktów rolnych lub sprzedaży bezpośredniej (łącznie ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi) wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażenia, koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji. Kosztem kwalifikowalnym może być koszt przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej lub budowy nowego budynku inwentarskiego przeznaczonego do produkcji trzody chlewnej (chlewni) albo drobiu (kurnika), wyłącznie w przypadku gdy celem jest przeniesienie produkcji z istniejącego budynku inwentarskiego, będącego w posiadaniu wnioskodawcy (nie nastąpi zwiększenie produkcji),

· zakupu lub instalacji maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej, w szczególności: sprzętu do uprawy, pielęgnacji, ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągników rolniczych, przyczep rolniczych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, konfekcjonowania produktów rolnych, maszyn lub urządzeń do przygotowywania lub składowania pasz, maszyn lub urządzeń do pojenia, zadawania pasz, urządzeń do pozyskiwania, przechowywania mleka

· zakładania, wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne, w tym:

- koszty zakupu materiału rozmnożeniowego lub nasadzeniowego przeznaczonego do założenia sadu lub plantacji, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat,

- koszty grodzenia, wyposażania sadów i plantacji wieloletnich w niezbędne urządzenia techniczne i technologiczne,

· wyposażania pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat,

· zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodę, w tym: budowy ujęć wody, zakupu i instalacji urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania, magazynowania wody, nawodnień ciśnieniowych,

· zakupu, instalacji lub budowy budynków lub budowli, zakupu, instalacji maszyn lub urządzeń służących ochronie środowiska, w tym do składowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia sprzętu do produkcji rolnej; do oczyszczania ścieków pochodzących z prowadzonej działalności rolniczej lub służących poprawie warunków utrzymania zwierząt lub poprawie higieny produkcji rolnej,

· zakupu, instalacji lub budowy innych elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym utwardzanie placów manewrowych, zakup i instalacja urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,

· zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu prowadzonej działalności rolniczej, w tym programy księgowe,

· koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych objętych współfinansowaniem (kosztorysy, projekty architektoniczne lub budowlane, operaty wodnoprawne, oceny i raporty oddziaływania na środowisko, dokumentacja hydrologiczna lub geologiczna, wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości, projekty technologiczne, opłaty za patenty, licencje, sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi).

Do kosztów zakupu towarów zaliczone mogą być koszty ich transportu do miejsca realizacji operacji, a także koszty montażu.

Pomocą może zostać objęty zakup maszyn i urządzeń używanych, nie przekraczający wartości rynkowej oraz ceny nowych podobnych maszyn i urządzeń jeżeli:

- w dniu zakupu nie były one starsze niż 5-letnie,

- nie zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem pomocy krajowej lub pochodzącej z UE,

- mają właściwości techniczne niezbędne do realizacji operacji i spełniają obowiązujące normy i standardy,

- ich zakup będzie potwierdzony fakturą oraz dowodem dokonania płatności bezgotówkowej przeprowadzonej poleceniem przelewu,

- zostały zakupione od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży takich maszyn lub urządzeń.

Osoby wspólnie wnioskujące mogą zakupić tylko nowe maszyny i urządzenia.

4. Na jaką pomoc można liczyć ?

Udzielenie pomocy polega na refundacji części wydatków stanowiących koszty kwalifikowalne realizowanej operacji. Refundacji w ramach pomocy podlegają koszty kwalifikowalne, które zostały poniesione po dniu zawarcia umowy do dnia upływu terminu realizacji inwestycji określonego w umowie, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne – zostały poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 r. W przypadku przyznania pomocy do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również koszty poniesione przez wnioskodawcę przed podpisaniem umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu podania przez Prezesa Agencji informacji o przysługiwaniu pomocy ustalonej na podstawie uzyskanych punktów( na własne ryzyko beneficjenta).

Poziom refundacji:

1. 40% kosztów kwalifikowalnych,

2. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia (osoby wspólnie wnioskujące, jeżeli żadna z tych osób nie ukończyła 40 roku życia),

3. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej na obszarach górskich, innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarach objętych siecią NATURA 2000 i obszarach na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Dyrektywy Wodnej,

4. 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji realizowanej na obszarach jak w punkcie 3 oraz realizowanej przez osobę, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, ( osoby wspólnie wnioskujące, jeżeli żadna z tych osób nie ukończyła 40 roku życia),

5. 75% kosztów kwalifikowalnych w przypadku inwestycji realizowanej w związku z wdrożeniem Dyrektywy Azotanowej.

Za operację realizowaną na obszarach górskich, na innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, obszarach rolnych objętych siecią NATURA 2000 i na obszarach, na których obowiązują ograniczenia w związku z wdrażaniem Dyrektywy Wodnej, uważa się wyłącznie budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli wchodzących w skład gospodarstwa, lub wyposażenie pastwisk, zakładanie i wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich położonych na tych obszarach lub operację realizowaną w gospodarstwie, w którym co najmniej 50% użytków rolnych położonych jest na tych obszarach.

Maksymalna wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” nie może przekroczyć w okresie realizacji Programu 300 tys. zł.

Pomoc może być przyznana na inwestycje nie mniejsze niż 20 tys. zł. kosztów kwalifikowalnych (nie dotyczy to inwestycji obejmującej wyłącznie wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do składowania nawozów naturalnych).

Pomoc nie obejmuje w szczególności kosztów:

- nabycia nieruchomości,

- podatku od towarów i usług (VAT),

- nabycia używanego sprzętu komputerowego.

Wymagalne załączniki, niezbędne do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy (osoba fizyczna):

1) kopię dokumentu tożsamości w części dotyczącej danych osobowych,

2) plan rozwoju gospodarstwa w wersji papierowej i elektronicznej,

3) wyliczenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa na podstawie standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM),

Wnioski o przyznanie pomocy składa się corocznie, w jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, przepisu nie stosuje się jeżeli uprzednio złożony wniosek o przyznanie pomocy został pozostawiony bez rozpatrzenia lub odmówiono przyznania pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy można będzie składać po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa komunikatu o terminie składania wniosku.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:

1) w przypadku operacji , której realizacja przyczyni się do wzrostu GVA (wartości dodanej brutto), punkty będą przyznawane w zależności od wielkości ESU:

- 4 - 16 ESU = 5 - 9 pkt, przy czym 9 pkt dla ESU równej 16,

- 16-40 ESU = 9 - 10 pkt, przy czym 10 pkt dla ESU równej 28,

- 40 -70 ESU = 5 - 9 pkt, przy czym 9 pkt dla ESU równej 40,

- powyżej 70 ESU – 5 pkt.

2) w przypadku operacji , której realizacja nie przyczyni się do wzrostu GVA, punkty będą przyznawane w zależności od wielkości ESU:

- 4- 16 ESU = 0 - 4 pkt, przy czym 4 pkt dla ESU równej 16,

- 16-40 ESU = 4 - 5 pkt, przy czym 5 pkt dla ESU równej 28,

- 40 -70 ESU = 0- 4 pkt, przy czym 4 pkt dla ESU równej 40,

powyżej 70 ESU = 0 pkt.

3) w przypadku realizacji operacji przez osoby wspólnie wnioskujące punkty będą przyznawane w zależności od wielkości ESU (średnia arytmetyczna wielkości ESU z wszystkich gospodarstw) następująco:

- 4- 16 ESU = 5 pkt,

- 16-40 ESU = 3 pkt,

-40 -70 ESU = 1 pkt,

- powyżej 70 ESU = 0 pkt.

4) w przypadku realizacji operacji związanej z rozwijaniem produkcji mleka punkty będą przyznawane w zależności od wysokości kwoty w następujący sposób:

kwota mleczna w wysokości od 20 000 do 99 999 kg - 0-4 pkt, przy czym 4 pkt dla kwoty równej 99 999 kg,

kwota mleczna w wysokości od 100 000 do 200 000 kg - 9-10 pkt, przy czym 10 pkt dla kwoty równej 150 000 kg,

kwota mleczna w wysokości od 200 000 do 400 000 kg - 5-9 pkt, przy czym 9 pkt dla kwoty równej 200 000 kg,

kwota mleczna w wysokości pow. 400 000 kg - 5 pkt,

5) w przypadku operacji związanych z całkowitą rezygnacją z produkcji mleka punkty będą przyznawane w zależności od wysokości kwoty w następujący sposób:

kwota mleczna w wysokości od 20 000 do 99 999 kg - 5-9 pkt, przy czym 9 pkt dla kwoty równej 99 999 kg,

kwota mleczna w wysokości od 100 000 do 200 000 kg - 4-5 pkt, przy czym 5 pkt dla kwoty równej 100 000 kg,

kwota mleczna w wysokości od 200 000 do 400 000 kg - 0-4 pkt, przy czym 4 pkt dla kwoty równej 200 000 kg,

kwota mleczna w wysokości pow 400 000 kg - 0 pkt,

6) w przypadku operacji, która jest realizowana przez osoby wspólnie wnioskujące, punkty będą przyznawane w zależności od wysokości kwoty w następujący sposób:

kwota mleczna w wysokości od 20 000 kg i mniej niż 100 000 kg - 5 pkt,

kwota mleczna w wysokości od 100 000 kg i mniej niż 200 000 kg - 3 pkt,

kwota mleczna w wysokości od 200 000 kg i mniej niż 400 000 kg - 1 pkt,

kwota mleczna w wysokości co najmniej 400 000 kg - 0 pkt,

Na realizację operacji w ramach działania „ Modernizacja gospodarstw rolnych" można otrzymać zaliczkę. Warunki i zasady przyznawania zaliczek zostały określone m.in. w Ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej opublikowanej 9 kwietnia br. (Dz.U. nr 57 z 2010 r. poz. 351).

Boguchwała, 22.09.2010 r.

Opracowanie : Ewa Nęczyńska

Szczegółowe informacje:

Dział Ekonomiki PODR Boguchwała

tel: (17) 87 01 548

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013;

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 września 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

Projekt Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 22 lipca 2010r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

 

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/modernizacja-gospodarstw-rolnych.html

Zmieniony: czwartek, 29 grudnia 2011 09:45
 
Święto Chleba i Piknik Zbożowy w Przeworsku PDF Drukuj

Organizatorem Święta Chleba było Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Przeworsku, Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich i Podkarpacka Izba Rolnicza. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Marszałek Województwa Podkarpackiego

Tegoroczną część tzw. „Chlebową” przygotowały KGW z gminy Gać wraz z GOK w Gaci. Gospodynie upiekły chleby, które otrzymali starosta Zbigniew Kiszka, a także wicemarszałek woj. podkarpackiego Lucjan Kuźniar i prezes PIR Stanisław Bartman.

„Święto Chleba jest wyrazem wdzięczności wobec tych, którzy o ten chleb zabiegają i aby nikomu go nie zabrakło” – powiedział po otrzymaniu chleba starosta przeworski Zbigniew Kiszka, a przewodnicząca powiatowej Rady Kobiet Zofia Kałamarz dodała, aby ten bochen chleba był wyrazem sytości oraz polskiej gościnności.

Przygotowane przez kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich znakomite wypieki i inne specjały, jak co roku cieszyły się ogromnym powodzeniem. Również młynarze, handlowcy, piekarze, cukiernicy zaprezentowali kunszt i tradycję swojego rzemiosła w Zespole Pałacowo-Parkowym, gdzie odbywało się święto.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale – PZDR w Przeworsku, gdzie rolnicy pytali o interesujące ich tematy, a pracownicy chętnie i wyczerpująco im odpowiadali, zachęcając do lektury broszur o uprawie roli i ochronie upraw.

Podkarpacka Izba Rolnicza przygotowała szereg konkursów, mimo niesprzyjającej aury chętnych do uczestnictwa w nich nie brakowało, a był to: bieg farmera, konkurs młócenia baloników cepem, nawlekanie makaronu. Zasłużone gospodynie otrzymały z rąk prezesa PIR odznaczenia św. Izydora Oracza.

Na przygotowanej scenie prezentowały swój repertuar zespoły śpiewacze i kabarety KGW z powiatu przeworskiego.

Gwiazdą wieczoru był Iwan Komarenko.

2 1

Janusz Wołowiec
PZDR Przeworsk

Zmieniony: wtorek, 18 października 2011 08:10
 
Przydomowy chów królików PDF Drukuj

Warto rozważyć w rozdrobnionych podkarpackich gospodarstwach podjęcie chowu królików. Są to bowiem zwierzęta nieuciążliwe w hodowli, nie wymagające dużych nakładów finansowych a dostarczających doskonałego mięsa. Mięso królicze ma dużo walorów kulinarnych i dietetycznych, bogate jest w witaminy i mikroelementy. Zaliczane jest do grupy mięs białych, drobnoziarnistych, o małym udziale tłuszczu, charakteryzuje się niską zawartością cholesterolu od 35–50 mg w 100g mięsa. Ponadto zawiera wysoki % kwasu linolenowego, podobnie jak w mięsie i wątrobie ryb żyjących w tzw. wodach zimnych. Tusze królicze pochodzące ze zwierząt ubijanych przy masie ciała 2,5 do 2,7kg zawierają od 3-6 % tłuszczu, podczas gdy półtusze młodego bydła zawierają 12 – 18% tłuszczu a półtusze świń 30 – 38% tłuszczu.

W Polsce spożycie mięsa króliczego jest bardzo niskie i wynosi około 0,5kg na osobę rocznie, natomiast w takich krajach jak Włochy, Francja, Hiszpania i Węgry wynosi 5 – 6kg na 1 osobę. W supermarketach mięso królicze jest drogie, ale prowadząc małą przydomową hodowlę można mieć wyprodukowane głównie na paszach własnych doskonałe mięso po niskich kosztach.

W województwie podkarpackim wg ostatniego spisu rolnego mamy 94 500 szt. samic królików.

Rasy królików w zależności od kierunku użytkowania można podzielić na mięsne, mięsno – futerkowe, futerkowe i wełniste. Biorąc pod uwagę wielkość królików dzielimy je na:

1. rasy duże powyżej 5,5kg np. Belgijski Olbrzym Biały lub Szary, Olbrzym Srokacz, Baran Francuski

2. rasy średnie od 3,5 – 5,5kg np. Nowozelandzki Biały lub Czerwony, Termondzki Biały, Kalifornijski, Francuski Srebrzysty, Szynszyl Wielki, Niebieski Wiedeński

3. rasy małe poniżej 3,5kg – np. Holenderski, Podpalany.

Rasy duże to króliki późno dojrzewające, uzyskujące dojrzałość ubojową po 6 miesiącach życia. Dojrzałość płciową samce uzyskują w wieku 7 – 8 miesięcy, natomiast samice po 6 – 7 miesiącach i najczęściej rodzą mniej małych w stosunku do ras średnich. Również wydajność rzeźna królików ras dużych jest nieco niższa.

Preferowane w chowie na mięso są króliki ras średnich. Są to zwierzęta bardziej plenne, wcześnie dojrzewające, samice nadają się do rozpłodu w wieku 4,5 miesiąca a samce w wieku 5 miesięcy. Króliki ras średnich mają wydajność rzeźną około 60% a ubojową masę ciała 2,5kg – 3kg osiągają w wieku 3 – 4 miesięcy w zależności od intensywności żywienia.

Rasy małe nie są preferowane do chowu mięsnego.

Utrzymywanie królików

Króliki można utrzymywać w klatkach na wolnym powietrzu pod zadaszeniem lub w pomieszczeniach w klatkach lub w kojcach. Króliki są mało wrażliwe na zimno, gorsza jest dla nich wysoka temperatura, bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz przeciągi. W okresie mrozów należy zapewnić im dużą ilość suchej ściółki i dobrej jakości paszę nie zapominając o wodzie do picia. Optymalna temperatura w pomieszczeniach dla królików to 18°C. Zwierzętom należy zapewnić dostęp do światła naturalnego lub sztucznego przez okres 14 – 16 godzin na dobę. Klatki mogą być jedno lub wielokondygnacyjne wyposażone w karmidła, poidełka i skrzynki wykotowe dla samic. Podłoga wykonana z rusztów drewnianych, plastikowych lub z siatki zgrzewanej w wymiarach 1,5 – 2,0cm. Klatki wielokondygnacyjne muszą mieć szczelne podłogi wykonane z blachy lub plastiku nachylone w kierunku tylnej ściany klatki aby spływał mocz, a nad tą podłogą dopiero właściwy ruszt z drewna, plastiku lub siatki.

Żywienie

Króliki można żywić granulatem pełnoporcjowym pochodzącym z zakupu lub paszami gospodarskimi. Z pasz gospodarskich z powodzeniem mogą być stosowane zboża /jęczmień, pszenica, kukurydza, owies/, otręby, czerstwe nie spleśniałe pieczywo, nasiona roślin strączkowych po uprzednim namoczeniu i spęcznieniu, pasze objętościowe suche /siano, susze z traw i motylkowych/, okopowe /marchew, buraki pastewne i cukrowe, brukiew, parowane ziemniaki/ oraz wszelkiego rodzaju zielonki. Nie można podawać zielonek mokrych i zagrzanych. Żywiąc zwierzęta paszami gospodarskimi należy pamiętać o dodatku mieszanek witaminowo - mineralnych.

Minimalne warunki utrzymania królików

Króliki utrzymuje się na wolnym powietrzu pod zadaszeniem lub w pomieszczeniach zamkniętych zapewniając im ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi. Mogą być utrzymywane w klatkach lub kojcach pojedynczo lub grupowo, przy czym króliki stada podstawowego po osiągnięciu dojrzałości płciowej utrzymuje się pojedynczo.

Wymiary klatki dla królików utrzymywanych pojedynczo oraz samic z młodymi powinny wynosić w przypadku utrzymywania:

1. królików o masie ciała do 2,5 kg:

- wysokość klatki - co najmniej 0,28 m,

- powierzchnia podłogi - co najmniej 0,18 m², przy czym jej szerokość - co najmniej 0,38 m, a długość - co najmniej 0,45 m;

2. królików o masie ciała powyżej 2,5 do 6 kg:

- wysokość - co najmniej 0,32 m,

- powierzchnia podłogi - co najmniej 0,24 m², przy czym jej szerokość - co najmniej 0,38 m, a długość - co najmniej 0,6 m;

3. królików o masie ciała powyżej 6 kg:

- wysokość - co najmniej 0,43 m.

- powierzchnia podłogi - co najmniej 0,315 m², przy czym jej szerokość - co najmniej 0,45 m, a długość - co najmniej 0,7 m.

Powierzchnia podłogi w klatce lub w kojcu dla królików utrzymywanych grupowo w przeliczeniu na jedną sztukę, powinna wynosić w przypadku utrzymywania:

1. królików o masie ciała do 2,5 kg - co najmniej 0,06 m²,

2. królików o masie ciała powyżej 2,5 do 6 kg - co najmniej 0,08 m²,

3. królików o masie ciała powyżej 6 kg - co najmniej 0,1 m².

Powierzchnia podłogi w kojcu dla królików utrzymywanych pojedynczo oraz samic z młodymi powinna wynosić w przypadku utrzymywania:

1. królików o masie ciała do 2,5 kg - co najmniej 0,18 m², przy czym jej szerokość - co najmniej 0,4 m, a długość - co najmniej 0,45 m;

2. królików o masie ciała powyżej 2,5 do 6 kg - co najmniej 0,24 m², przy czym jej szerokość - co najmniej 0,4 m, a długość - co najmniej 0,6 m;

3. królików o masie ciała powyżej 6 kg - co najmniej 0,315 m², przy czym jej szerokość - co najmniej 0,45 m, a długość - co najmniej 0,7 m.

Klatkę i kojec dla samic królików, z wyjątkiem samic utrzymywanych na ściółce, wyposaża się w domek wykotowy.

Minimalne warunki utrzymania królików reguluje Rozporządzenie MRiRW z dnia 28 czerwca 2010 raku – /Dz.U. nr 16 z 2010r./

Zakup genetyki

Rozpoczynając chów królików należy zwrócić uwagę na zakup dobrego genetycznie pogłowia stada podstawowego z którego później można wyprowadzić całą hodowlę. Często w naszym województwie utrzymywane są króliki bezrasowe, o niskiej wartości hodowlanej i użytkowej i dlatego polecam zakup dobrego genetycznie materiału z sprawdzonych najlepszych hodowli objętych oceną.

Wykaz stad królików objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej w województwie podkarpackim w 2012 r.

clip_image002

image

 

Rozród

Okres użytkowania rozpłodowego dobrej samicy wynosi 1,5 – 3 lat, a samca 3 – 4 lata w zależności od intensywności użytkowania. Króliki dorosłe należy utrzymywać w oddzielnych klatkach lub boksach. Po włożeniu samicy do klatki samca celem pokrycia należy zwrócić uwagę czy zwierzęta nie są agresywne. Prawidłowe pokrycie warunkujące zakocenie samicy może nastąpić jeśli samica nie broni się przed samcem. Jeżeli samica nie daje się pokryć należy ją wyjąć z klatki samca i ponowić próbę za kilka godzin lub następnego dnia. Sam moment krycia uznaje się za skuteczny jeżeli samiec po kilku ruchach kopulacyjnych przewróci się na bok z piskiem i sapaniem. Samiczkę należy zabrać do swojej klatki a dla pewności można powtórzyć krycie po kilku godzinach. Po upływie 29 – 32 dni od pokrycia rodzą się małe. Na kilka dni przed porodem należy wstawić do klatki wykotnik wyłożony słomą w którym samica buduje gniazdo. Samica rodzi najczęściej 6 – 10 młodych. Króliki zawsze muszą mieć zapewniony dostęp do wody, jeśli samica po wykoceniu ma nawet krótkotrwały niedobór wody może zagryźć młode, ponadto niedobór wody ogranicza mleczność matki. Młode odsadzamy od matki w wieku 30 – 42 dni w zależności od intensywności rozrodu. Samicę kryjemy ponownie po odsadzeniu młodych lub nawet w wieku 10 – 14 dni po wykocie przy intensywnym użytkowaniu. W zależności od intensywności prowadzonego rozrodu można od jednej samicy uzyskać od 4 do 6 miotów w roku. Jeśli utrzymujemy króliki na polu w klatkach to intensywność rozrodu będzie niższa ze względu na temperaturę.

Choroby królików

W chowie królików należy stosować okresową dezynfekcję klatek, kojców i sprzętu oraz szczepienia przeciwko chorobom wirusowym takim jak myksomatoza czy pomór. Jest to warunek niezbędny decydujący o powodzeniu hodowli.

Myksomatoza to jedna z najgroźniejszych chorób królików podlegających obowiązkowi zwalczania z urzędu. Zakażenie następuje poprzez kontakt z chorym zwierzęciem, zakażonym sprzętem lub po pogryzieniu przez komary. Objawy to zapalenie spojówek, wyciek z oczu, obrzęk uszu, głowy, kończyn, podbrzusza i zewnętrznych narządów rodnych. Królików chorych nie leczy się, natomiast króliki zdrowe szczepi się zapobiegawczo i zabezpiecza klatki i pomieszczenia przed komarami w okresie od lipca do października.

Pomór królików to choroba wirusowa odznaczająca się niezwykle ostrym przebiegiem. Najczęściej w przeciągu 48 godzin dochodzi do zejścia śmiertelnego wszystkich królików w stadzie. Na 2 – 3 godziny przed śmiercią obserwuje się gwałtowne osłabienie i duszności, pojawia się surowiczy wyciek z nosa, króliki wykonują gwałtowne ruchy. Pomór należy również do choroby zwalczanej z urzędu, chorych królików nie leczy się. Zapobieganie to profilaktyczne szczepienie wszystkich zdrowych królików. Należy szczepić króliczęta w momencie odsadzania od samic a następnie po 6 miesiącach jeśli zastają do dalszej hodowli.

Kokcydioza – to choroba pasożytnicza wywoływana przez pierwotniaki. Zakażenie następuje przez przewód pokarmowy, najczęściej chorują sztuki młode, zaraz po odsadzeniu. Króliki są senne, apatyczne, mają matową i nastroszoną sierść, nie mają apetytu. Pojawia się biegunka prowadząc do odwodnienia organizmu i śmierci. Leczenie polega na podawaniu zalecanych przez lekarza weterynarii leków.

Poruszono jedynie zagadnienia dotyczące przydomowego chowu królików, pominięto chów fermowy, który wymaga nieco innego podejścia głównie w zakresie żywienia, intensywności rozrodu i ekonomiki produkcji. Wyrażam nadzieję, że zaprezentowane na przedwiośniu, na początku sezonu rozpłodowego informacje mogą być wykorzystane przez rozpoczynających hodowlę tych sympatycznych zwierzątek. Chów królików może być dobrą alternatywą dla mieszkańców podkarpackiej wsi, dostarczać zdrowego i smacznego mięsa oraz satysfakcji z prowadzonej działalności

Wykorzystano również informacje zawarte w broszurce PODR Boguchwała opracowanej przez dr Leszka Antoniego Gacka z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB w Chorzelowie.

Opracowanie: Stanisław Kawa

Gł. Specjalista ds. produkcji zwierzęcej

Akceptował kierownik działu: Jan Kocój

Zmieniony: środa, 08 sierpnia 2012 05:42
 
<< Początek < Poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Następna > Ostatnie >>

Strona 182 z 233