bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznepodrtv1

YouTube
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
TRUSKAWKA PDF Drukuj

inter net broszura 17

Zmieniony: środa, 03 marca 2010 14:59
 
Charakterystyka podkarpackiego rolnictwa PDF Drukuj

 

Służba doradcza, administracja rządowa i samorządowa posługują się danymi charakteryzującymi podkarpackie rolnictwo i czasem te informacje nieco się różnią. Chciałbym w sposób syntetyczny podać kilka istotnych informacji pochodzących z kolejnego opracowania z zakresu statystyki rolnictwa opublikowanego w czerwcu 2008 roku biuletynu Urzędu Statystycznego w Rzeszowie pt. ,,Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2008 roku”. Zaprezentowane dane dotyczą roku 2008.

Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1777,6 tys. ha tj. 5,7% powierzchni kraju, w tym 772,1 tys. ha stanowią użytki rolne, 668,1 tys. ha to lasy i grunty leśne, a 337,4 tys. ha stanowią grunty pozostałe.

Od 2007 roku w badaniach statystycznych zgodnie z metodologią Eurostatu dokonano podziału użytków rolnych na:

- użytki rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej obejmujące grunty orne, sady, łąki, pastwiska. Stanowiły one w naszym województwie w 2008 roku 715,4 tys. ha.

- użytki rolne pozostałe tj. użytki rolne obecnie ze względów ekonomicznych, społecznych, demograficznych nie użytkowane i nie będące w dobrej kulturze rolnej. Można je będzie jednak w przyszłości przywrócić do produkcji rolnej. Ich powierzchnia w 2008 roku wyniosła 56,7 tys. ha, co stanowiło 7,3% ogólnej powierzchni użytków rolnych,

Sektor prywatny posiadał w użytkowaniu 737,5 tys. ha tj. 95,5% ogólnej powierzchni użytków rolnych województwa, natomiast sektor publiczny gospodarował na powierzchni 34,6 tys. ha tj. 4,5% użytków rolnych.

Struktura użytków rolnych przedstawia się następująco:

- grunty orne - 466,9 tys. ha - 60,5%

- sady - 12,1 tys. ha - 1,6%

- łąki - 190,5 tys. ha - 24,7%

- pastwiska - 45,9 tys. ha - 5,9%

- pozostałe użytki rolne 56,7 tys. ha - 7,3%

Powierzchnia ugorów wyniosła 49,4 tys. ha tj. 6,9% użytków rolnych będących w dobrej kulturze.

Liczba gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim wynosi 302,9 tys., ale z tego gospodarstw indywidualnych do 1 ha użytków rolnych jest aż 122,2 tys. Gospodarstw indywidualnych powyżej 1 ha UR jest 180,7 tys. gospodarują one na powierzchni 670,0 tys. ha użytków rolnych. Przeciętna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach rolnych powyżej 1 ha w 2008 roku wyniosła 3,97 ha ( w kraju 8,74 ha) i zwiększyła się o 1,3%
w porównaniu do 2007 roku. Struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych powyżej 1 ha przedstawia się następująco:

- 1 - 2 ha - 66 390 gospodarstw tj. 36,8 %

- 2 - 5 ha - 82 029 gospodarstw tj. 45,4 %

- 5 - 10 ha - 26 143 gospodarstw tj. 14,5 %

- 10 - 15 ha - 3 113 gospodarstw tj. 1,7 %

- powyżej 15 ha - 2 901 gospodarstw tj. 1,6 %

W naszym województwie w 2008 roku w stosunku do roku 2007 zaobserwowano wzrost liczby gospodarstw powyżej 15 ha UR o 11% oraz w grupie gospodarstw 1 – 2 ha UR o 4,7%. Zmniejszyła się natomiast liczba gospodarstw w przedziale obszarowym 2 – 5 ha o 5,4% oraz gospodarstw 10 – 15 ha o 11 %.

Struktura zasiewów –ogólna powierzchnia zasiewów wyniosła 417,5 tys. ha

- zboża ogółem – 296,6 tys. ha, tj. 71,0 % powierzchni zasiewów /w kraju 74,0 %/

pszenica - 130,1 tys. ha

żyto - 25,2 tys. ha

jęczmień - 28,8 tys. ha

owies - 28,6 tys. ha

pszenżyto - 24,6 tys. ha

mieszanki - zbożowe 44,4 tys. ha

kukurydza - na ziarno 11,3 tys. ha

pozostałe /gryka, proso inne zbożowe/ - 3,6 tys. ha

- ziemniaki - 46,9 tys. ha tj. 11,2 % w strukturze zasiewów /w kraju 4,6 %/

- strączkowe jadalne - 0,5 tys. ha

- rośliny przemysłowe - 16,2 tys. ha tj. 3,9 % powierzchni zasiewów /w kraju 8,4 %/

rzepak i rzepik - 11,3 tys. ha

buraki cukrowe - 4,0 tys. ha

- rośliny pastewne - 34,8 tys. ha tj. 8,3% powierzchni zasiewów /w kraju 9,0%/

motylkowe pastewne i trawy - 24,3 tys. ha

strączkowe pastewne - 2,9 tys. ha

kukurydza na zielonkę - 3,8 tys. ha

inne /w tym mieszanki zbożowo – strączkowe/ 3,8 tys. ha

- uprawy pozostałe - 22,5 tys. ha tj. 5,4 % zasiewów województwa /w kraju 3,7 %/

warzywa gruntowe - 4,7 tys. ha

truskawki - 1,1 tys. ha

ogrody przydomowe - 10,3 tys. ha

uprawy pozostałe - 6,4 tys. ha

Województwo podkarpackie posiada korzystne warunki przyrodnicze do produkcji rolnej. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej /uwzględniający jakość gleb, warunki klimatyczne i wodne, rzeźbę terenu/ wynosi 70,4 punktów /średnio dla Polski 66,6 punktów/.

Zużycie nawozów mineralnych w podkarpackim było najniższe w kraju i wyniosło 66,1 kg NPK na 1 ha użytków rolnych przy średniej krajowej 132,6 kg NPK.

Zużycie nawozów na 1 ha użytków rolnych:

- azot - 34,0 kg

- fosfor - 16,1 kg

- potas - 16,0 kg

- wapń - 14,8 kg

Uzyskane plony w 2008 roku

Uprawa

Plon dt/ha

Uprawa

Plon dt/ha

zboża ogółem

32,8

rzepak i rzepik ozimy

24,4

pszenica ozima

35,0

rzepak i rzepik jary

18,6

pszenica jara

34,7

ziemniaki

182,0

żyto

25,8

buraki cukrowe

485,0

jęczmień ozimy

31,6

koniczyna /siano/

52,8

jęczmień jary

31,8

lucerna /siano/

60,4

owies

27,4

kukurydza /zielonka/

390,0

pszenżyto ozime

29,7

okopowe pastewne

445,0

pszenżyto jare

28,7

łąki /siano/

43,7

mieszanki zbożowe

30,5

pastwiska /zielonka/

127,0

Zwierzęta gospodarskie
Bydło

W czerwcu 2008 roku pogłowie bydła wyniosło 163,2 tys. sztuk co stanowiło 2,8 % pogłowia krajowego i było ono niższe o 6,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W gospodarstwach indywidualnych było 158,4 tys. szt. bydła, co stanowiło 97,1% pogłowia bydła w województwie podkarpackim. Obsada bydła na 100 ha UR
w czerwcu 2008 r. wyniosła 21,1szt. /w kraju 35,6 szt. na 100 ha UR/. Chów bydła jest bardzo rozdrobniony, ukierunkowany głównie na samozaopatrzenie rodziny rolnika.

Struktura pogłowia bydła:

- 49,8 % - gospodarstw - posiadało 1 sztukę utrzymując 18,2 % pogłowia

- 27,7 % - gospodarstw posiadało - 2 sztuki bydła utrzymując 20,3 % pogłowia

- 14,3 % - posiadało - 3 – 4 sztuki utrzymując 20,4 % pogłowia

- 5,5 % - posiadało - 5 – 9 sztuk utrzymując 17,5 % pogłowia

- 2,0 % - posiadało - 10 – 19 sztuk utrzymując 13,3 % % pogłowia

- 0,7 % - gospodarstw posiadało - 20 i więcej sztuk bydła utrzymując 10,3 % pogłowia.

Pomimo olbrzymiego rozdrobnienia w ostatnich latach obserwuje się tendencję zwiększania skali produkcji, maleje liczba gospodarstw 1 i 2 krowich, natomiast znacznie wzrasta liczba gospodarstw utrzymujących powyżej 10 sztuk bydła. Pogłowie krów w województwie podkarpackim w czerwcu 2008 r. wynosiło 103,7 tys. sztuk i zmniejszyło się w ciągu ostatniego roku o 8,1%, natomiast w gospodarstwach indywidualnych było 101,5 tys. krów. Obsada krów na 100 ha UR wyniosła 13,4 szt. wobec 17,4 sztuki w kraju.

Trzoda chlewna

W lipcu 2008 roku pogłowie trzody chlewnej ukształtowało się na poziomie 320,0 tys. szt. co stanowiło 2,1% pogłowia krajowego i było ono niższe o 3,5 % w stosunku do lipca 2007 r.

W gospodarstwach indywidualnych pogłowie trzody chlewnej wyniosło 312,9 tys. szt. Pogłowie loch w województwie wynosiło 23,5 tys. szt. i w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyło się o 19%.

Obsada trzody chlewnej na 100 ha gruntów ornych wyniosła 68,6 szt. wobec 127,5 szt.

w kraju.

Struktura produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach indywidualnych:

- 1,3 % - pogłowia znajdowało się w gospodarstwach posiadających 1 sztukę

- 4,9 % - pogłowia w gospodarstwach utrzymujących 2 sztuki

- 5,9 % - pogłowia w gospodarstwach utrzymujących 3 - 4 sztuki

- 6,5 % - pogłowia w gospodarstwach utrzymujących 5 - 9 sztuk

- 27,6 % - pogłowia w gospodarstwach utrzymujących 10 - 19 sztuk

- 19,6 % - pogłowia w gospodarstwach utrzymujących 20 - 49 sztuk

- 34,2 % - pogłowia w gospodarstwach utrzymujących 50 i więcej sztuk

Owce

Pogłowie owiec w czerwcu 2008 r. wynosiło w województwie podkarpackim 15,7 tys. sztuk
i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyło się o 8,5%. Chów owiec skoncentrowany był w gospodarstwach indywidualnych, które utrzymywały 96,6% pogłowia. Udział województwa podkarpackiego w pogłowiu owiec w kraju wynosi 4,9%,
a ich obsada na 100 ha użytków rolnych jest taka sama jak w kraju i wynosi 2,0 szt.

Kozy

W czerwcu 2008 r. pogłowie kóz zbliżone było do pogłowia owiec, wyniosło 15,8 tys. szt.
i było niższe o 15,8% niż przed rokiem. Obsada kóz na 100 ha UR wyniosła 2,0 szt. wobec 0,8 szt. w kraju, a udział podkarpacia w pogłowiu kóz w kraju stanowił 11,6%.

Konie

Pogłowie koni w gospodarstwach rolnych w czerwcu 2008 r. wyniosło 22,8 tys. szt.

i zmniejszyło się o 10,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Obsada koni na 100 ha użytków rolnych wynosiła 2,9 szt. wobec 2,0 szt. w skali kraju. Udział województwa podkarpackiego w pogłowiu koni w kraju wyniósł 7,0%.

Drób

Pogłowie drobiu ogółem w czerwcu 2008 roku wynosiło 6917,7 tys. sztuk i było o 1,8% niższe niż przed rokiem. Struktura gatunkowa pogłowia drobiu przedstawia się następująco:

- 86,0 % - drób kurzy, w tym kury nioski 41,0%

- 2,5 % - gęsi

- 2,0 % - indyki

- 9,5 % - kaczki i drób pozostały.

Pogłowie drobiu w województwie podkarpackim stanowiło 4,8 % pogłowia drobiu w kraju.

Wyrażam nadzieję, że zaprezentowane i ujęte w sposób syntetyczny podstawowe informacje statystyczne będą przydatne celem dokładniejszego poznania specyfiki rolnictwa województwa podkarpackiego.

Opracowano na podstawie: „Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2008 r.” Urząd Statystyczny w Rzeszowie, czerwiec 2009 r.

Stanisław Kawa

Sekcja Produkcji Zwierzęcej

PODR Boguchwała

Akceptował Kierownik Działu – Wiesława Kucharska

Zmieniony: czwartek, 19 listopada 2009 10:08
 
Dożynki Gminne w Markowej PDF Drukuj

Wiadomo od pokoleń, że zbiór plonów z pola i zwiezienie ich do stodoły kończy żmudną całoroczną pracę rolnika i pomimo wielu zmian w technologii zbioru płodów rolnych - godnym uwieńczeniem ciężkiej pracy ludzi wsi jest obchodzone wspólnie święto dożynkowe

Niedziela 28 sierpnia 2011 r. była dniem w którym rolnicy oraz mieszkańcy gminy Markowa mogli podziękować Bogu za tegoroczne plony. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 uroczystą mszą świętą w kościele pw. św. Doroty.

Od godziny 13.00 odbywał się przejazd po wsi kolorowego korowodu z wieńcem dożynkowym, któremu towarzyszył zespół ubrany w tradycyjne stroje ludowe.

Część artystyczna rozpoczęła się o godzinie 15.00 pod „grzybkiem” koło Centrum Kultury Gminy Markowa. Punktem kulminacyjnym było przekazanie wójtowi Tadeuszowi Bar poświęconego chleba – symbolu ciężkiej pracy rolnika i podzielenie się nim ze wszystkimi zgromadzonymi w atmosferze wzajemnej życzliwości i zrozumienia.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Jan Bury – Minister Skarbu, poseł na Sejm RP, Kazimierz Gołojuch – poseł na Sejm RP, Stanisław Bartman – prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej, Marek Kuźniar – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Leszek Bar – Powiatowy Lekarz Weterynarii, Mieczysław Bochenek – prezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych, Stefania Michałek – wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW w Rzeszowie, Zenona Mokrzycka – kierownik PZDR w Łańcucie, Janina Kuźniar – przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego KGW, Stanisław Panek – przewodniczący Rady Powiatu w Łańcucie

Koncert dożynkowy był bardzo urozmaicony. Występowali najmłodsi artyści i przedszkolacy, a w dalszej części nie zabrakło tradycyjnego folkloru, biesiadnych jak i współczesnych piosenek oraz nowoczesnego tańca.

Na uroczystościach dożynkowych obecni byli także przedstawiciele: Podkarpackiej Izby Rolniczej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Łańcucie, który zaprezentował wystawę płodów rolnych, kwiatów, a także świadczył fachowe usługi doradcze. Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko ze słodkimi smakołykami przygotowane przez KGW z Markowej.

Zwiedzający mieli okazję nawiązać kontakty, wymienić między sobą swoje doświadczenia, spostrzeżenia oraz pochwalić się swoimi osiągnięciami. Licznie przybyli mieszkańcy wsi Markowa i okolicznych miejscowości wspólnie świętowali  do późnych godzin wieczornych.

markowa.6 markowa.1 markowa.2 markowa.3 markowa.4 markowa.5

Stanisław Szpytma
PZDR Łańcut

fot. Ewa Kotołowska

 
Zasłużeni dla rolnictwa PDF Drukuj

W dniu 9 listopada w Muzeum Ziemi Leżajskiej odbyło się spotkanie z sołtysami i rolnikami z powiatu leżajskiego. Organizatorem spotkania byli PT KRUS Leżajsk, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego oraz ARiMR.

Spotkanie miało na celu przybliżyć następującą tematykę:

  • Możliwości wsparcia podkarpackiej wsi i rolnictwa w ramach środków unijnych
  • Obecnej i przyszłej sytuacji KRUS
  • Zasad rolniczych ubezpieczeń społecznych i wypłaty świadczeń
  • Edukacji rolniczej w kontekście potrzeb rynku pracy oraz możliwości kształcenia na kierunkach rolniczych w powiecie leżajskim

Prelegentami byli:

  • Zbigniew Rynasiewicz - Poseł na Sejm RP - członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Robert Żołynia – Starosta Leżajski
  • Marek Ordyczyński - Dyrektor OR ARiMR w Rzeszowie
  • Halina Samko – Dyrektor Zespołu Szkół w Leżajsku
  • Krystyna Gdula – z-ca Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
  • Piotr Tokarz – kierownik PT KRUS Leżajsk

Bardzo ważnym punktem tego spotkania było uhonorowanie 27 rolników odznaką „Zasłużony dla rolnictwa”. Odznaka ta jest szczególnym wyróżnieniem przyznawanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wkład w rozwój polskiego rolnictwa osobom, które zarówno wynikami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie, jak i postawą społeczną wyróżniają się w swoim środowisku. Odznaka ta jest szczególnie ważna ponieważ przyznawana jest tylko raz w życiu.

Na wniosek Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Rzeszowie, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaki:

- 4 rolnikom z Gminy Grodzisko Dolne (Józef Mścisz, Edward Wojnar, Józef Stopyra, Józef Rydzik),
- 11 rolnikom z Gminy Leżajsk (Zbigniew Duda, Zbigniew Jakubek, Władysław Piziak, Jan Wołczko, Tadeusz Tara, Tadeusz Garbacz, Bogdan Dudek, Edward Śliwa, Franciszek Szewczyk, Wiesław Perykasza, Czesława Zawadzka)
- 4 rolnikom z Gminy Kuryłówka (Krzysztof Fronc, Leszek Wójcik, Andrzej Socha, Zygmunt Wnuk)
- 1 rolnikowi z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna (Marek Baj).

Nadmienić należy, iż są to rolnicy ściśle współpracujący z PZDR Leżajsk.

Spotkanie zakończyła owocna dyskusja dotycząca przede wszystkim obecnej sytuacji w rolnictwie oraz konkluzja, iż jest to początek doceniania naszych rolników za trud pracy w rolnictwie oraz na rzecz społeczności lokalnej.

IMGP1143 [1600x1200] IMGP1157 [1600x1200] IMGP1161 [1600x1200] IMGP1165 [1600x1200] IMGP1168 [1600x1200] IMGP1172 [1600x1200] IMGP1173 [1600x1200]

Monika Pelc
PZDR Leżajsk

zdjęcia: Robert Antczak
Starostwo Powiatowe w Leżajsku

Zmieniony: poniedziałek, 16 stycznia 2012 13:04
 
„Zielona Dolina” z Sieniawy PDF Drukuj

„ZIELONA DOLINA” – bo tak nazywa się gospodarstwo pana Adama Wosia, położone jest w niezwykle malowniczym terenie niedaleko miejscowości Sieniawa. Bliskość tej miejscowości z jej licznymi atutami turystyczno-architektonicznymi takimi jak: zespół parkowo-pałacowy, czy zabytkowy kościół stwarza doskonałą lokalizację dla działalności agroturystycznej

Gospodarstwo prowadzone jest od 1996 roku. W tym roku zakupione zostały pierwsze grunty. Powierzchnia użytkowana wynosi 56 ha użytków rolnych, w tym gruntów własnych 40 ha, a dzierżawionych 16 ha. W gospodarstwie prowadzone są dwa kierunki gospodarowania, z jednej strony jest to gospodarstwo o roślinnym kierunku produkcji, a z drugiej gospodarstwo agroturystyczne, którego specyfiką są stawy rybne o powierzchni 6 ha, w których występują wszystkie gatunki ryb słodkowodnych.

W 2006 roku gospodarstwo zalesiło ok.6,5 ha gruntów rolnych. Gospodarstwo jest wyposażone w nowoczesny sprzęt. Uprawy prowadzone są zgodnie z dobrą kulturą rolną (siew, ochrona, nawożenie itp.). Od początku inwestowania w gospodarstwo uwzględniane są wszelkie wymogi i standardy unijne.

Gospodarstwo jako jedno z pierwszych w powiecie wykonało ocenę gospodarstwa i warunków bhp w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” z PROW 2007-2013.

Budynek mieszkalny o pow. ok. 244 m2, wykorzystywany w prowadzonej działalności agroturystycznej. Można tu skorzystać z pokoi gościnnych, rozbić namiot na polu campingowym czy ustawić przyczepy campingowe bezpośrednio nad wodą. Gospodarstwo posiada pod potrzeby prowadzonej działalności agroturystycznej sprzęt pływający (łódź pontonową, łódź turystyczną, łódź wiosłową). A do poruszania się po bardzo atrakcyjnej okolicy goście mogą skorzystać z ruada, skutera oraz rowerów.

Aktualnie dostępnych jest 9 miejsc noclegowych z bardzo dobrze wyposażonym aneksem kuchennym i zapleczem sanitarnym. Istnieje więc możliwość przygotowywania posiłków we własnym zakresie jak również korzystania z kuchni domowników.

Oferta gospodarstwa agroturystycznego skierowana jest do osób ceniących spokój, ciszę a przede wszystkim dla wędkarzy, dla których przygotowane są profesjonalnie łowiska.

Gospodarstwo jak i realizowana działalność pozarolnicza finansowane są w znacznym stopniu z dostępnych środków pomocowych w ramach PROW 2007-2013 a wcześniej z programu SAPARD, PROW i SPO 2004-2006, a także ze źródeł pomocy krajowej jakimi są środki w ramach kredytów preferencyjnych.

Lokalizacja, rozwój gospodarstwa i realizowane kierunki inwestowania od początku ściśle powiązane są z lokalną infrastrukturą, wykorzystują atrakcyjność terenu i jego walory w turystyce. W prowadzonej działalności sprawy ochrony środowiska traktowane są priorytetowo. W gospodarstwie prowadzona jest segregacja odpadów. Ciepła woda uzupełniana jest z kolektorów słonecznych.

Pan Adam Woś posiada wyższe wykształcenie o kierunku rolniczym oraz wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej i społecznej. W latach 1993-1997 sprawował mandat senatora, a w latach 2001-2005 był posłem na sejm RP. W 2006 roku został wybrany na stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa i w kolejnych wyborach w 2010 roku uzyskał reelekcję

Bardzo umiejętnie i z dużym powodzeniem łączy pracę zawodową z dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z prowadzonej działalności rolniczej jak i agroturystycznej. W prowadzeniu gospodarstwa pomaga żona i syn.

Współpracuje z doradcami Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale a bezpośrednio z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Przeworsku w zakresie realizowanej działalności oraz jej promocji.

3 4 1 2

Teresa Hamulecką
PZDR Przeworsk

 
<< Początek < Poprzednia 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 Następna > Ostatnie >>

Strona 182 z 222