bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznepodrtv1

YouTube
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Siejemy rzepak PDF Drukuj

Rzepak jest rośliną, której uprawa daje duże możliwości wykorzystania. Najważniejsze z całej rośliny są nasiona, z których pozyskiwany jest olej i śruta poekstrakcyjna lub makuch. Pozostała część to słoma i łuszczyny.

Śruta poekstrakcyjna i makuch mogą być wykorzystywane jako wysokobiałkowa pasza dla zwierząt hodowlanych, natomiast słoma i łuszczyny jako ściółka dla zwierząt czy nawóz organiczny. Zarówno nasiona, jak i produkty uboczne uzyskane przy uprawie rzepaku maga być wykorzystane na cele energetyczne.

Wykorzystywanie kompleksowych technologii w uprawie rzepaku pozwala producentom na osiągnięcie wysokich plonów, a co za tym idzie zapewnienie opłacalności produkcji tego gatunku.

Czynniki mające wpływ na plonowanie rzepaku:

- siedliskowe (warunki glebowe oraz klimatyczne),

- genetyczne (dobór odmian i siew kwalifikowanego materiału),

- agrotechniczne (stosowanie poprawnego zmianowania roślin, starannej uprawy roli, racjonalnego i zrównoważonego nawożenia, odpowiedniej pielęgnacji i ochrony plantacji przed agrofagami, przeprowadzenie zbioru bez strat nasion).

DSC03104

Czynniki siedliskowe

Rzepak jest rośliną o dużych wymaganiach glebowych. Do jego uprawy najbardziej odpowiednie są gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz żytniego bardzo dobrego. Muszą to być gleby próchniczne o dobrej strukturze, sprawne biologicznie o co najmniej średniej zawartości składników pokarmowych i o pH 6-6,5.

Do uprawy rzepaku ozimego najlepsze są rejony o dużej wilgotności względnej powietrza z rozłożonymi równomiernie opadami atmosferycznymi, w granicach 600 do 700 mm rocznie oraz o średniej rocznej temperaturze powietrza powyżej +7,5 0C.

Czynniki genetyczne

W 2012 roku w krajowym rejestrze znajdują się 94 odmiany. Są to odmiany populacyjne i mieszańcowe. Wszystkie zarejestrowane odmiany rzepaku to odmiany podwójnie ulepszone nazywane także dwuzerowymi (00). Charakteryzują się zawartością kwasu erukowego w oleju z nasion niższą niż 2% i zawartością glukozynolanów w śrucie niższą niż 25 µM/g beztłuszczowej suchej masy nasion.

Do podstawowych kryteriów, jakimi kierują się producenci rzepaku przy wyborze odmiany do uprawy jest plenność. Odmiany mieszańcowe rzepaku dużo lepiej plonują niż odmiany populacyjne. Odmiana jest najtańszym czynnikiem intensyfikującym technologię uprawy rzepaku.

Przy wyborze odmiany do siewu należy uwzględnić również inne ważne cechy rolnicze, tj.: zimotrwałość, wysokość roślin, odporność na choroby, szczególnie w rejonach dużego zagrożenia suchą zgnilizną kapustnych, szarą pleśnią, zgnilizną twardzikową i czernią krzyżowych. Dodatkową pomoc przy wyborze odmiany do uprawy w danym rejonie stanowić mogą ustalane co roku „Listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze województw” (LZO).

W 2012 r. na Liście Zalecanych Odmian dla województwa podkarpackiego znalazły się następujące odmiany rzepaku ozimego: populacyjne – Cadeli, Adriana, Chagall oraz mieszańcowe - NK Technic F1, Extend F1, NK Petrol F1.

Do siewu należy stosować materiał kwalifikowany, który daje producentowi możliwość doboru odpowiedniej odmiany, uwzględniając warunki glebowo-klimatyczne gospodarstwa oraz gwarantuje wysoki plon nasion o odpowiedniej jakości.

Czynniki agrotechniczne

Przedplony dla rzepaku ozimego powinny wcześnie schodzić z pola i pozastawiać rolę czystą, sprawną i zasobną w składniki pokarmowe, co pozwala na prawidłowe przygotowanie gleby i terminowy siew. Do najlepszych przedplonów dla rzepaku należą: wczesne ziemniaki, groch, mieszanki strączkowo - zbożowe na zielonkę, motylkowe wieloletnie zaorywane po pierwszy pokosie. Pomimo to, rzepak ozimy uprawiany jest najczęściej po jęczmieniu jarym

i ozimym oraz po pszenicy.

Staranna uprawa roli jest podstawą równomiernych i wczesnych wschodów rzepaku. Po zbiorze zbóż ściernisko należy jak najszybciej podorać i zabronować, niszcząc przy tej okazji skiełkowane chwasty. Orkę siewną należy wykonać dwa do trzy tygodnie przed planowanym terminem siewu i również ją zabronować. Bezpośrednio przed siewem należy zastosować agregat uprawowy.

Rzepak ozimy jest rośliną o bardzo dużych potrzebach pokarmowych. Podstawą do stosowania racjonalnych dawek nawozów mineralnych pod rzepak ozimy oraz gwarancją odpowiedniej efektywności ich działania jest uregulowany odczyn gleby. Przy pH niższym od 6 glebę należy zwapnować. Pola pod uprawę rzepaku powinny być regularnie wapnowane w zmianowaniu, najlepiej pod przedplon. Podstawą do ustalenia poziomu nawożenia są wyniki analizy zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz wielkość spodziewanego plonu. Nawozy fosforowe i potasowe stosuje się w całości przed siewem rzepaku. Najlepiej zastosować je na ściernisko, aby podczas uprawy pożniwnej zastały dokładnie wymieszane z glebą. Orientacyjne dawki przy średniej zasobności gleby i przewidywanym plonie w wysokości 3,4 do 4 t/ha wynoszą: 95-110 P2O5 kg/ha , 150-180 K2O kg/ha, 20-30 MgO kg/ha ,45-60 S kg/ha. Ze względu na to, że bor, siarka, sód i magnez to pierwiastki istotne dla plonowania rzepaku, dlatego należy wybierać do jesiennego stosowania nawozy fosforowo-potasowe zawierające je w swoim składzie. Jesienne zapotrzebowanie rzepaku na azot jest stosunkowo niewielkie, wynosi 20-30 N kg/ha. Po dobrych przedplonach, np. motylkowych jesienne nawożenie azotem jest zbędne. Po kłosowych należy zastosować 30-40 N kg/ha. Należy pamiętać, aby nie przenawozić jesienią rzepaku azotem. Zbyt duże jesienne nawożenie azotowe może bowiem spowodować „wybujanie” i spóźnione hartownie roślin, co zwiększa ryzyko ich złego przezimowania.

Rzepak jest rośliną wymagającą wczesnego siewu. W województwie podkarpackim siew powinien być zakończony do 25 sierpnia. Przestrzeganie terminu siewu jest warunkiem wytworzenia przez rośliny rzepaku do okresu spoczynku grubego korzenia palowego oraz silnej rozety o dobrze wykształconych 8 do 10 liściach. W bardzo intensywnych technologiach produkcji odmiany mieszańcowe można wysiewać w obsadzie 45-50 kiełkujących nasion na m2 (masa wysiewu około 2,2 - 2,4 kg nasion/ha), w technologiach średnio intensywnych pożądana jest mała obsada roślin odmian populacyjnych na poziomie 70-80 na m2 po wschodach, czyli 60-70 roślin plonujących (masa wysiewu około 3,4–4,0 kg nasion na ha).

Do siewu stosować należy nasiona kwalifikowane, zaprawione przez firmy specjalistyczne, które zabezpieczają plantacje przed chorobami i szkodnikami występującymi jesienią.

Zwalczanie chwastów

Ważnym elementem agrotechniki rzepaku ozimego jest zwalczanie chwastów już jesienią. Na plantacjach rzepaku ozimego herbicydy mogą być zastosowane doglebowo przed wschodami rzepaku (przed siewem lub po siewie) albo dolistnie jesienią po wschodach chwastów i rzepaku. Rzepak jest bowiem w tym okresie najbardziej wrażliwy na konkurencyjne oddziaływanie chwastów.

Przykładowe herbicydy do zwalczania chwastów zamieszczono w tabeli nr 1 i 2.

Przy wyborze preparatu do zwalczania chwastów należy kierować się znajomością mogącego wystąpić zachwaszczenia, a wszystkie zabiegi wykonać zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na etykiecie preparatu. W okresie jesiennym należy bacznie obserwować plantację, a w przypadku małej skuteczności zastosowanej zaprawy przeciwko chorobom

i szkodnikom należy zastosować odpowiedni insektycyd lub fungicyd.

Opracowanie: Anna Moskal

Akceptował kierownik działu: Jan Kocój

 
Warto złożyć wniosek na działanie 121 PDF Drukuj

Szkolenie, które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku 17 lipca 2012 roku poświęcone było zasadom składania wniosków na Działanie 121 „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”.

P7170376  P7170382

P7170390 P7170397

Szkolenie prowadzili pracownicy Departamentu Działań Inwestycyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie: Joanna Miksa oraz Andrzej Niemirka.

Organizatorami byli: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Przeworsku oraz ARiMR BP w Przeworsku.

W szkoleniu aktywnie uczestniczyła około osiemdziesięcioosobowa grupa rolników, planująca złożenie wniosków o refundacje kosztów związanych z modernizacją swojego gospodarstwa.

W spotkaniu udział wzięli również: starosta powiatu przeworskiego, Zbigniew Kiszka, z-ca dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego AriMR, Marek Owsiany, kierownik PZDR w Przeworsku PODR Boguchwała, Teresa Hamulecka, kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Przeworsku, Tomasz Bury oraz inni przedstawiciele władz samorządowych naszego powiatu.

Uczestnikom zaprezentowano ogólny zarys programu, w którym rolnicy mogą otrzymać do 300 tys. zł na modernizację swojego gospodarstwa. Omówiono również najważniejsze sprawy związane z wypełnianiem wniosku, którego nabór przewidziany jest na październik 2012. Dokładny termin naboru wniosków na działanie 121 „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” zostanie ogłoszony przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej ARiMR oraz w ogólnodostępnych mediach publicznych.

Janusz Wołowiec
PZDR Przeworsk

Zmieniony: piątek, 03 sierpnia 2012 09:17
 
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRZETWÓRSTWA ZBÓŻ, SUROWCÓW OWOCOWO-WARZYWNYCH, MIĘSNYCH ORAZ MLEKA NA POZIOMIE GOSPODARSTWA PDF Drukuj

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu rozpoczyna realizację projektu „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa, poprzez system doradztwa rolniczego”

W ramach projektu organizowane są szkolenia z zakresu przetwórstwa zbóż, surowców owocowo-warzywnych, mięsnych oraz mleka na poziomie gospodarstwa.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

- przedstawicieli sektora doradztwa rolniczego,
- rolników,
- członków lokalnych grup działania,
- uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych sektora rolno-spożywczego,
- nauczycieli szkół sektora rolno-spożywczego,
- przedstawicieli instytucji okołorolniczych.

Udział w szkoleniach dla ww. odbiorców jest bezpłatny (dydaktyka, materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie), koszt dojazdu pokrywa uczestnik.

Więcej informacji nt. szkoleń znajdą Państwo na stronie:

http://cdr.gov.pl/index.php/szkolenia-mainmenu-82/1248-szkolenia-z-zakresu-przetworstwa-surowcow-rolniczych-na-poziomie-gospodarstwa-systemow-produkcji-surowcow-i-malej-przedsiebiorczosci

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18
26-600 Radom

Zespół Metodyki, Doskonalenia Zawodowego
i Kontroli Doradztwa Rolniczego
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Oddział w Radomiu
ul. Chorzowska 16/18

tel. + 48 48 365 69 24 Agata Ziętek

 
Fachowiec chętnie słuchany PDF Drukuj

21 lutego w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się seminarium wojewódzkie ,,Nowoczesne technologie w chowie bydła mlecznego”, w którym uczestniczyło 150 hodowców z Podkarpacia oraz przedstawiciele mleczarni, pracownicy naukowi i instytucji rolniczych, a także specjaliści doradztwa rolniczego.

seminarium bydło mleczne (1) seminarium bydło mleczne (13)

seminarium bydło mleczne (50) seminarium bydło mleczne (57)

seminarium bydło mleczne (61) seminarium bydło mleczne (28)

seminarium bydło mleczne (86) seminarium bydło mleczne (90)

Chów bydła jest najbardziej rolniczym kierunkiem użytkowania ziemi, wymagającym największego zaangażowania siły roboczej, ziemi i kapitału. Pogłowie bydła w województwie podkarpackim wynosi 104,3 tys. sztuk, w tym krów - 70,1 tys. sztuk i niestety, co roku systematycznie maleje. Chowem bydła na Podkarpaciu zajmuje się 41 691 gospodarstw, ale zaledwie 4642 gospodarstwa utrzymują 5 i więcej sztuk bydła. W dalszym ciągu jest to więc produkcja bardzo rozdrobniona.

Spadek pogłowia krów jest wynikiem kwotowania produkcji mleka po przystąpieniu Polski do UE w 2004 r., wzrostu wymagań weterynaryjno-jakościowych przy jego pozyskiwaniu, spadkiem opłacalności przy małej skali produkcji oraz pracochłonnością i uciążliwością produkcji mleka.

Udział Podkarpacia w krajowym pogłowiu bydła wynosi zaledwie 1,8%. Obsada bydła na 100 ha UR w województwie jest ponad dwukrotnie niższa niż w kraju i wynosi 15,1 sztuk, wobec 37,3 sztuk w kraju.

Ponadto towarową produkcję mleka prowadzi 5150 dostawców hurtowych oraz 1400 dostawców bezpośrednich.

Obserwuje się wyraźną, lecz zbyt wolno postępującą tendencję, że gospodarstwa małe wycofują się z produkcji mleka, natomiast następuje koncentracja produkcji w gospodarstwach wielokrowich. Pożądanym byłoby, aby gospodarstwa rezygnujące z produkcji mleka zajęły się hodowlą bydła opasowego, gdyż mamy przecież tak dużo niewykorzystanych użytków zielonych i pasz objętościowych.

Dobrze rozwinięta w województwie jest baza przetwórstwa mleka, jednak skala przetwórstwa zbyt mała, a mleczarnie konkurują między sobą o surowiec. Również ze względu na rozdrobnienie produkcji mleka mamy wyższe koszty jego skupu, którym zajmuje się 18 podmiotów skupowych.

Warto dodać, że na Podkarpaciu jest bardzo dobry potencjał genetyczny bydła, niektóre krowy u podkarpackich rolników dają ponad 9000 litrów mleka w laktacji. Wymagają one jednak perfekcyjnego, zbilansowanego żywienia oraz nowych rozwiązań mechanizacyjnych na etapie pozyskiwania i przechowywania mleka. Problemem na dziś i jutro jest wysoka pracochłonność i uciążliwość w produkcji mleka i dlatego tą tematykę omawiano na seminarium.

Podczas seminarium poruszono najistotniejsze elementy w produkcji mleka, tj. żywienie krów, warunki środowiskowe w oborze i rozwiązania mechanizacyjne oraz mechanizację przy produkcji pasz dla bydła.

Konferencję otworzył z-ca dyrektora PODR, Antoni Golonkiewicz, który wyraził satysfakcję z bardzo dużej frekwencji, podkreślając również znaczenie hodowców bydła w województwie podkarpackim.

Dr Jacek Kozłowski z firmy Cargill Poland Sp. z o.o. omówił zagadnienia właściwego przygotowania krowy do laktacji oraz żywienia zwierząt w celu uzyskania wysokiej produkcji mleka i uniknięcia chorób metabolicznych.

Andrzej Wróbel, dyrektor OT Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie wraz z panią Bernadetą Czugan poruszyli zagadnienia związane z kwotowaniem produkcji mleka na Podkarpaciu, zwracając uwagę na możliwość przekroczenia krajowej kwoty mlecznej.

Wojciech Tynkiewicz z firmy GEA Farm Technologies – WestfaliaSurge zaprezentował szeroką ofertę sprzętu zapewniającego krowom optymalne warunki środowiskowe w oborze, m.in. wygrodzenia dla krów, zgarniacze obornika, urządzenia do zadawania pasz aż po najnowszy szczyt techniki - roboty udojowe.

Andrzej Knop z firmy Pol Strautmann Sp. z o.o. poruszył zagadnienia dotyczące optymalizacji kosztów produkcji pasz poprzez zastosowanie maszyn firmy Strautmann, w tym m.in. wozów paszowych i maszyn do zbioru zielonek.

Podczas przerwy odbyła się degustacja produktów mleczarskich sponsorowana przez Spółdzielnie Mleczarskie w Jasienicy Rosielnej, Sanoku, Stalowej Woli i Oddziału Mlekovity w Trzebownisku, którym serdecznie dziękuję.

Pragnę również złożyć serdeczne podziękowania Panom: Jackowi Kozłowskiemu z firmy Cargill Polska, Stanisławowi Wielgutowi z firmy WestfaliaSurge oraz Andrzejowi Knopowi z firmy Pol Strautmann, którzy także finansowo wsparli konferencję w Boguchwale.

Stanisław Kawa
PODR Boguchwała

 
Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2013 roku PDF Drukuj

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich i Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zorganizowały konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne na Podkarpaciu w dwóch kategoriach „ekologia - środowisko ” i „ ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

We wrześniu br. komisja konkursowa powołana przez Dyrektora PODR dokonała wizytacji 14 zgłoszonych gospodarstw. We wszystkich zgłoszonych gospodarstwach oceniano dostosowanie zmianowania do warunków klimatycznych i glebowych gospodarstwa oraz wykonywanie zabiegów agrotechnicznych charakterystycznych dla rolnictwa ekologicznego, estetykę gospodarstwa, ład i porządek, dbałość o nieprodukcyjne elementy środowiska, dostosowanie wyposażenia gospodarstwa do potrzeb i skali produkcji oraz zbilansowanie produkcji zwierzęcej z roślinną.

Kategoria „ekologia –środowisko”

W tej kategorii oceniana była m.in. bioróżnorodność w gospodarstwie, zachowanie elementów przyrodniczych, wykorzystanie lokalnych i starych odmian, ras i gatunków oraz działalność wpływającą na propagowanie idei rolnictwa ekologicznego.

Wśród 8 zgłoszonych w tej kategorii gospodarstw wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce- Danuta i Lesław Wawryszczuk, Jałowe, powiat bieszczadzki. Gospodarstwo o powierzchni 13, 20ha z czego większość gruntów użytkowana jest jako łąki i pastwiska trwałe o wysokich walorach przyrodniczych, charakteryzujących się duża bioróżnorodnością. Prowadzona jest działalność agroturystyczna. Gospodyni jest osobą zaangażowaną społecznie.

IMG_2496

II miejsce- Józef Wojtas, Kotań, powiat jasielski. Gospodarstwo o powierzchni 23,43 ha nastawione jest na produkcje mleka, utrzymuje średnio 10 krów mlecznych.

III miejsce – Agnieszka Lewkut, Jaksmanice, powiat przemyski. W gospodarstwie o powierzchni 25,7 ha większość użytków rolnych stanowią trwałe użytki zielone wykorzystywane jako źródło paszy dla hodowanych koni. Prowadzona jest działalność agroturystyczna.

Kategoria „ekologiczne gospodarstwo towarowe”

Przy ocenie ekologicznego gospodarstwa towarowego były brane pod uwagę m.in. asortyment produktów, wielkość plonów i wydajność zwierząt, formy promocji, jakość produktów czy dodatkowa działalność prowadzona w gospodarstwie.

Wśród 6 zgłoszonych gospodarstw wyłoniono następujących laureatów:

I miejsce- Ewa i Antoni Tudryn, Jelna, powiat leżajski. Gospodarstwo nastawione na produkcję sadowniczą. W 2004 roku rozpoczęto w gospodarstwie produkcję soków, zaś od 2011 roku powstała firma „Owocowe smaki”, której produkty cieszą się dużym uznaniem. Gospodarz udziela się w wielu organizacjach i stowarzyszeniach związanych z rolnictwem ekologicznym.

II miejsce- Przemysław Żebracki, Bażanówka, powiat sanocki. Gospodarstwo o powierzchni 20,38ha nastawione na produkcję roślinną: malina, porzeczka, ziemniaki, warzywa, zboża, koniczyna biała.

III miejsce- Maria Fujarowicz, Rączyna, powiat przeworski. Gospodarstwo ukierunkowane na produkcje sadowniczą: porzeczka czarna i czerwona, malina aronia jabłka, orzechy włoskie, ponadto produkowane są zboża i ziemniaki.

IMGP2489

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ufundowała cenne nagrody rzeczowe dla laureatów etapu wojewódzkiego:

I miejsce- piła spalinowa i kosa spalinowa

II miejsce- piła spalinowa i myjka ciśnieniowa

III miejsce- piła spalinowa

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zostali zgłoszeni do konkursu krajowego.

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w prowadzeniu gospodarstwa ekologicznego oraz pomyślności w życiu osobistym .

Opr. Marta Dziadek

Akceptował Jan Kocój – kierownik działu

 
<< Początek < Poprzednia 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Następna > Ostatnie >>

Strona 132 z 215