bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznepodrtv1

YouTube
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
CHÓW KÓZ PDF Drukuj

inter net broszura 5

Zmieniony: piątek, 28 sierpnia 2009 10:12
 
Formy ochrony przyrody PDF Drukuj

Formy ochrony przyrody w województwie podkarpackim

 

Ochrona przyrody to wszelkie działania, których celem jest zapobiegnięcie zniszczeniu lub uszkodzeniu elementów przyrody: dziko występujących gatunków zwierząt i roślin, utworów przyrody nieożywionej, np. jaskiń czy głazów narzutowych, a także zespołów tych utworów o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, chronionych w postaci rezerwatów i parków narodowych oraz parków krajobrazowych
i obszarów chronionego krajobrazu.

 

 

DSC_1021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona przyrody według ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 21) ma na celu:

- utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,

- zachowanie różnorodności biologicznej,

- zachowanie dziedzictwa ekologicznego,

- zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez utrzymanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych,

- kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

Zakres działań dotyczących ochrony przyrody jest szeroki - obejmuje prace inwentaryzacyjne, działania prawne, prace naukowo-badawcze dotyczące stanu i przeobrażeń przyrody, wyznaczenie chronionych obiektów przyrody i ich granic, opracowanie zasad ich użytkowania i udostępniania dla społeczeństwa, a także działań na rzecz ochrony terenów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych przed wszelkimi formami skażeń
i dewastacji.

OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DSC_1096

Parki narodowe

Parki narodowe tworzone są rozporządzeniem Rady Ministrów. Obejmują obszary chronione wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1 000 ha. Na terenie parków narodowych ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu.

Na terenie województwa podkarpackiego znajdują się dwa parki narodowe:

- Bieszczadzki Park Narodowy

- Magurski Park Narodowy

 

DSC_1067

Parki Krajobrazowe

Obok parków narodowych do wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody zalicza się parki krajobrazowe. Ten rodzaj ochrony ma na celu, obok wartości przyrodniczych, zachowanie walorów historycznych i kulturowych danego obszaru, popularyzację i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. Parki krajobrazowe powoływane są w drodze rozporządzenia wojewody po uzgodnieniu z przedstawicielami zainteresowanych samorządów terytorialnych.

Na terenie obecnego województwa znajduje się, w całości lub w części, 10 parków krajobrazowych, o łącznej powierzchni 247,1 tys. ha. Spośród nich 6 położonych jest w całości w granicach województwa:

- Park Krajobrazowy Doliny Sanu,

- Ciśniansko-Wetliński Park Krajobrazowy,

- Park Krajobrazowy Gór Słonnych,

- Jaśliski Park Krajobrazowy,

- Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy,

- Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego,

a pozostałe 4 tj.:

- Południoworoztoczanski Park Krajobrazowy,

- Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej,

- Park Krajobrazowy Lasy Janowskie,

- Park Krajobrazowy Pasma Brzanki,

położone są w części na terenie województwa lubelskiego lub małopolskiego.

 

 

DSC_1169

Obszary Chronionego Krajobrazu (OChK)

Celem tworzenia obszarów chronionego krajobrazu jest ochrona wyróżniających się krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Zagospodarowanie tych obszarów docelowo powinno uwzględniać potrzebę zachowania równowagi ekologicznej złożonego systemu przyrodniczego.

W granicach województwa podkarpackiego wyodrębniono 17 obszarów chronionego krajobrazu (OChK) o łącznej powierzchni 522 547,4 ha. Są to:

Wschodniobeskidzki OChK, OChK Beskidu Niskiego (część), Czarnorzecki OChK, Przemysko-Dynowski OChK, Sieniawski OChK, Roztoczański OChK, Jastrząbsko-Żdżarski OChK (część), OChK Pogórza Strzyżowskiego, OChK Pogórza Ciężkowickiego (część), Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski OChK, Sokołowsko-Wilczowolski OChK, Hyżniańsko-Gwoźnicki OChK, Kuryłowski OChK, Brzóźniański OChK, Zmysłowski OChK, Strzyżowsko-Sędziszowski OChK, Przecławski OChK.

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty przyrody, w myśl ustawy o ochronie przyrody, jest to obszar obejmujący naturalne lub mało zmienione ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej mające istotną wartość ze względów naukowych, kulturowych, krajobrazowych i dydaktycznych.

Większość z rezerwatów znajdujących się w obrębie województwa podkarpackiego położona jest na obszarach leśnych i chroni złożone ekosystemy leśne, bagienne, a także stanowiska chronionych roślin i zwierząt. Ponadto chronione są, unikalne w skali kraju, obszary stepowe. Aktualnie ustanowiono 93 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 10 733,10 ha. Średnia powierzchnia rezerwatu w województwie podkarpackim wynosi 120 ha, chociaż znajdują się tutaj obiekty bardzo małe jak rezerwat "Kołacznia" o pow. 0,10 ha, jak i bardzo duże - rezerwat "Źródliska Jasiołki" o pow. 1 585,01 ha.

Pomniki Przyrody

Pomniki przyrody są indywidualną formą ochrony przyrody. Mogą to być pojedyncze formy przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej i krajobrazowej oraz oznaczające indywidualnymi cechami wyróżniającymi wśród innych tworów natury. Mogą to być w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa i krzewy, stanowiska rzadkich roślin i zwierząt chronionych, głazy, skałki, itp. Wśród istniejących na terenie województwa pomników przyrody dominują obiekty chroniące przyrodę żywą, ogółem jest ich 1 243, w skład których wchodzi 3 316 drzew.

 

 

DSC_0963

Obszary Natura 2000

Sieć Natura 2000 jest nową formą ochrony przyrody, która została wprowadzona w Polsce w związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku.

Natura 2000 to ogólnounijna sieć obszarów ochrony przyrody mająca zagwarantować przetrwanie najbardziej cenionych siedlisk i zagrożonych gatunków europejskich.

Na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 7 obszarów specjalnej ochrony ptaków – OSO ( w tym 2 jedynie część, pozostała powierzchnia na terenie woj. lubelskiego) oraz 12 obszarów ochrony siedlisk – SOO.

Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO):

Ostoja Magurska, Bieszczady, Kołacznia, Fort Salis Soglio, Uroczyska Lasów, Rymanów, Trzciana , Sztolnie w Węglówce, Jasionka, Łysa Góra, Horyniec, Bednarka, Góry Słonne, Ostoja, Rzeka San, Uroczysko Puszczy Solskiej

 

 

DSC_1037

 

Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO):

Lasy Janowskie, Puszcza Solska, Roztocze, Pogórze Przemyskie, Beskid Niski, Góry Słonne, Puszcza Sandomierska, Bieszczady

Województwo podkarpackie charakteryzuje się dobrym stanem zachowania środowiska przyrodniczego. Świadczy o tym występowanie na jego terenie szeregu gatunków zwierząt i roślin rzadkich. Dobrze też są zachowane ich siedliska, dając w ten sposób pewnego rodzaju bezpieczeństwo zachowania tych gatunków przed niekorzystnymi zmianami powstającymi w środowisku, związanymi i niezwiązanymi z działalnością człowieka.

Taki stan jest wynikiem oddziaływania wielu czynników. Niewątpliwą role odegrało tutaj zaangażowanie instytucji, m.in. parków narodowych, administracji Lasów Państwowych, parków krajobrazowych, samorządów terytorialnych, placówek naukowych oraz działaczy ochrony przyrody zrzeszonych w organizacjach działających na rzecz ochrony przyrody.

W następnej kolejności można mówić o lokalnych tradycjach ochrony przyrody a także o środkach prawnych realizacji tej ochrony.

 

Opracowała:Marta Janusz

Akceptował kierownik działu: Jan Kocój

Zmieniony: czwartek, 17 marca 2011 12:49
 
Walory przyrodnicze gminy Zaklik PDF Drukuj

Obraz 330 Gmina Zaklików leży w południowo-wschodniej Polsce na granicy Wyżyny Lubelskiej i Kotliny Sandomierskiej, w kompleksie Lasów Lipskich i Janowskich. Zajmuje powierzchnię 20215 ha, z czego 12587 ha stanowią lasy, a 509 ha - woda. Centrum administracyjnym gminy jest Zaklików - miejscowość położona nad rzeką Sanną, licząca ponad 400 lat.
Położenie Zaklikowa i okolicznych miejscowości wśród lasów sosnowych podnosi walory turystyczne gminy. Lasy stanowią ok. 70% powierzchni tego terenu. Są atrakcją łowiecką, posiadają duże zasoby runa leśnego. W okolicy wsi Lipa występują wody mineralno-siarczkowe, co nadaje tej miejscowości walory wypoczynkowo- uzdrowiskowe. Niewątpliwą atrakcją jest duża ilość stawów i oczek wodnych oraz "Zalew" w Zaklikowie. Dla prawdziwych koneserów przyrody największym atutem, który sprowadza ich naObraz 216  teren gminy jest z pewnością bliskość Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Należałoby przypomnieć, że Park Krajobrazowy Lasy Janowskie powstał w 1984 roku w celu ochrony i zachowania unikatowego charakteru krajobrazu zachodniej części jednego z największych kompleksów leśnych w Polsce- Puszczy Solskiej ciągnącej się od doliny Wisły ku wschodowi aż do granicy państwa. Powierzchnia samego Parku wynosi 39.150 ha, a jego otuliny 60.500 ha.
W granicach Parku utworzono 6 rezerwatów przyrody, które chronią najcenniejsze przyrodniczo tereny tego kompleksu. Tymi rezerwatami są: Jastkowie, Imielty Ług, Kacze Błota, Lasy Janowskie, Szklarnia, Łęka. Łączna powierzchnia tych rezerwatów wynosi 4.344 ha.
Obraz 187
Na terenie gminy Zaklików w leśnictwie Brody i Gielnia położony jest rezerwat przyrody Łęka. Rezerwat obejmuje w całości rozległe uroczysko leśne i ma powierzchnię 480 ha. Został on utworzony aby chronić najcenniejsze fragmenty krajobrazu leśnego Lasów Lipskich i Janowskich. Zachowały się tutaj drzewostany o bogatym składzie gatunkowym i naturalnym charakterze. Występuje tutaj wiele rzadkich i chronionych i unikalnych gatunków flory i fauny. Na uwagę zasługują zespoły grądu i łęgi jesionowo-olchowe oraz różne typy borów-świeży, wilgotny i bagienny. Występują torfowiska, szuwary i łąki. Możemy odnaleźć wiele drzew, które zasługują na miano pomników przyrody: jesiony, dęby, wiązy i lipy drobnolistne. Na terenie rezerwatu Łęka stwierdzono występowanie 21 gatunków roślin objętych całkowitą ochroną(minObraz 228 . kosaciec syberyjski, rosiczka okrągłolistna, storczyk plamisty), 65 gatunków ptaków lęgowych (min. bocian czarny, głuszec, jastrząb, bielik, błotniaki). Wśród ssaków na uwagę zasługuje występowanie łosia, borsuka, kuny, jenota, wilka oraz oczywiście jeleni, saren i dzików. Teren rezerwatu prezentuje też wysokie walory krajobrazowe, na które składa się dolina rzeki Łukawica z głęboko wciętym w podłoże korytem i licznymi meandrami, śródleśne łąki i odnawiające się lasy z jesionem, wiązem i jaworem.
Kompleks Lasów Janowskich i Lipskich jest miejscem aktywnego wypoczynku. Wiele atrakcji znajdą tu miłośnicy turystyki rowerowej, konnej oraz pasjonaci wycieczek na łono natury.
Ewa Czajka
ZD Stalowa Wola

 

Zmieniony: środa, 13 stycznia 2010 08:50
 
Nagroda dla podkarpackiego rolnika PDF Drukuj

3 Gospodarstwo Konrada Gilowskiego w tegorocznej edycji konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” zajęło drugie miejsce w kraju. Zwycięskie gospodarstwo rolne położone jest w Łowcach, gmina Chłopice. Rolnik prowadzi samodzielnie produkcję rolną od 1998 r. na powierzchni 210 ha. Dominuje produkcja roślinna: rzepak ozimy, pszenice – ozima i jara, kukurydza oraz buraki cukrowe. Wyposażone jest w pełny park maszynowy, z wyjątkiem sprzętu do zbioru buraków cukrowych. Park maszynowy w miarę możliwości finansowych i sytuacji na rynku jest ciągle unowocześniany, wydajniejszy i bezpieczniejszy. To wszystko jest możliwe dzięki dostępnym funduszom pomocowym. Wyprodukowane zboża i kukurydzę ze względu na uzyskiwane parametry jakościowe rolnik sprzedaje bez trudności w różnych podmiotach skupujących.
Prace wykonywane w gospodarstwie są w wysokim stopniu zmechanizowane, np. cały cykl przygotowania materiału siewnego od czyszczenia poprzez zaprawianie, magazynowanie do zasypu w polu. Również cały cykl załadunku, rozładunku, czyszczenia czy suszenia i przechowywania zebranego ziarna jest zautomatyzowany. W gospodarstwie prowadzona jest także działalność pozarolnicza – usługi w rolnictwie. Do unowocześniania bazy sprzętowej rolnik korzystał z programów pomocowych i z kredytów preferencyjnych, przeznaczonych miedzy innymi na zakup ziemi. Przy codziennej pracy produkcyjnej, dbałości o stan techniczny sprzętu oraz estetyki gospodarstwa przestrzega zasad BHP. 
4 Od 2004 r. rolnik uczestniczy w konkursach mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Przez kilka kolejnych lat pracował sukcesywnie nad jego poprawą w swoim gospodarstwie. Efektem tego było zajęcie w konkursie „Bezpieczne gospodarstwo rolne”w 2009 r. pierwszego miejsca na szczeblu regionalnym i wojewódzkim. Zwycięstwo w tak prestiżowym konkursie mobilizuje do ciągłych zmian i ulepszeń, stosowania zasad BHP i dbałości o gospodarstwo. W sukcesie udział ma cała rodzina. W gospodarstwie pomaga ojciec, a także syn, który obecnie studiuje na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Żona z mamą i córką dbają o dom, obejście, kwiaty i ogród.

Pan Konrad od momentu rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, między innymi z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego – Zespołem Doradców w Jarosławiu. Aktywnie uczestniczy w organizowanych szkoleniach, seminariach, wyjazdach szkoleniowych na wystawy i targi rolnicze w Polsce i zagranicą. Wiedzę potrzebną do efektywnego prowadzenia gospodarstwa rolnik zdobywa również, korzystając z fachowej prasy rolniczej i internetu.
Jadwiga Bała
ZD Jarosław
Fot. 1, 2 – Archiwum K. Gilowskiego

 
BIESZCZADZKI - Czarna PDF Drukuj

Hanna i Stanisław Myśliński – Stadnina “Tabun”
38-709 Polana 74 A 
tel. 502 341 669 , 501 696 325

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Gospodarstwo agroturystyczne przy stadninie “Tabun”oferuje noclegi, a grupom zorganizowanym w okresie letnim wyżywienie.Okolica zachęca do pieszych wędrówek i spacerów.Wokół lasy z dziką zwierzyną, widokowe łąki i potoki.

 • oferta sezonowa IV-XI,
 • 3 pokoje/21 miejsc noclegowych,
 • oddzielna łazienka,
 • posiłki na zamówienie,
 • bar, restauracja 2 km,
 • las (na miejscu),
 • kąpielisko 3 km,
 • wędkowanie 3 km,
 • jazda konna (na miejscu),
 • możliwość przejazdu ze zwierzętami (po uzgodnieniu),
 • możliwość korzystania z rowerów,

Janina i Tadeusz Oszer
38-710 Czarna, Rabe 29
Tel. 601 997 446

Gospodarze oferują dwa pokoje dla gości w swoim domu oraz boisko do siatkówki i koszykówki. Istnieje możliwość zorganizowania ogniska, grilla. Do dyspozycji gości kominek oraz stół do gry w ping-ponga. Na miejscu pełna informacja turystyczna.

 • oferta całoroczna
 • 2 pokoje/ 4 miejsca noclegowe
 • łazienka oddzielna
 • całodzienne wyżywienie
 • las 0,5 km
 • wędkowanie 17 km
 • wyciąg narciarski 10 km
 • jazda konna 1 km
 • możliwość korzystania z rowerów
 • możliwość przyjazdu ze zwierzętami-do uzgodnienia
 • znajomość języków obcych: angielski, rosyjski,

Kazimiera Bałajewicz
38-710 Czarna,Czarna Górna 22
tel. (013) 461 90 99

Pokoje do dyspozycji gości w domu właścicieli. Gospodarstwo oferuje gościom potrawy kuchni regionalnej oraz wspaniałe wypieki. Można nabyć miód z własnej pasieki, nabiał i warzywa.

 • oferta całoroczna,
 • 4 pokoje / 10 miejsc noclegowych,
 • oddzielna łazienka,
 • całodzienne wyżywienie,
 • las 2,5 km,
 • kąpielisko 1,5 km,
 • wędkowanie 6 km,
 • jazda konna 0,2 km,
 • wyciąg narciarski 1,5 km,
 • możliwość przyjazdu ze zwierzętami,
 • język niemiecki,

Maria Śleziak
38-710 Czarna, Lipie 48
tel. (013) 461 93 29, 0 608 128 745

Pokoje gościnne w domu właścicieli. Wyżywienie do uzgodnienia. W gospodarstwie znajduje się basen kąpielowy. Można kupić warzywa i nabiał.

 • oferta całoroczna
 • 5 pokoi / 9 miejsc noclegowych
 • oddzielna łazienka
 • całodzienne wyżywienie
 • las 0,2 km
 • kąpielisko
 • wędkowanie 8 km
 • wyciąg narciarski 9 km
 • jazda konna 0,2 km
 • możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Helena Mańko ,, U Heleny i Władysława”
38-709 Polana 15
tel. (013) 461 93 42

Gospodarze oferują pokoje gościnne w swoim domu. Istnieje możliwość zorganizowania ogniska, grilla, przejażdżki bryczką, zimą- kulig. W pobliżu dwie stadniny koni huculskich. Obok domu miejsce na rozbicie kilku namiotów.

 • oferta całoroczna
 • 2 pokoje/ 6 miejsc noclegowych
 • oddzielna łazienka
 • całodzienne wyżywienie
 • las 0,3 km
 • kąpielisko 4 km
 • wędkowanie 0,1 km
 • wyciąg narciarski 0,5 km
 • jazda konna 3 km
 • język angielski

Barbara i Tadeusz Michnowie
38-709 Polana 16
tel. (013) 461 93 11

Pokoje gościnne w domu gospodarzy. Wyżywienie we własnym zakresie. W pobliżu znajduje się galeria twórców miejscowych, możliwość zakupu obrazów, rzeźb, itp. Obok domu można rozstawić namioty, zorganizować ognisko.

 • oferta sezonowa V - X
 • 4 pokoje / 10 miejsc noclegowych
 • oddzielna łazienka
 • bar, restauracja 1 km
 • las 0,3 km
 • kąpielisko 4 km
 • wędkowanie 0,1 km
 • wyciąg narciarski 0,3 km
 • jazda konna 3 km
 • możliwość przyjazdu ze zwierzętami
 • język francuski

 

Irena Brukało ,, U Ireny”
38-710 Czarna, Rabe 36
tel. (013) 461 92 15

Pokoje gościnne w domu właścicieli. Gospodyni oferuje kuchnię regionalną. Dla gości przygotowano boisko do siatkówki, teren rekreacyjny z miejscem na rozbicie namiotów i ognisko.

 • oferta całoroczna
 • 5 pokoi/ 16 miejsc noclegowych
 • oddzielna łazienka
 • całodzienne wyżywienie
 • las 0,5 km
 • kąpielisko 10 km
 • wyciąg narciarski 10 km
 • możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Elżbieta Chrapkiewicz ,, Chata Momo”
38-710 Czarna, Rabe 10
tel. (013) 461 90 74, 0 605 333 537

Do dyspozycji gości domek wolnostojący oraz jeden pokój w domu gospodarzy. Gospodyni rzeźbi w drewnie i zapoznaje chętnych z tą sztuką. W gospodarstwie są koniki huculskie, na których mogą jeździć dzieci i dorośli, możliwość jazdy z instruktorem.

 • oferta całoroczna
 • 2 pokoje / 6 miejsc noclegowych
 • oddzielna łazienka
 • całodzienne wyżywienie
 • las 0,5 km
 • kąpielisko 13 km
 • wędkowanie 15 km
 • wyciąg narciarski 12 km
 • jazda konna
 • możliwość przyjazdu ze zwierzętami
 • język niemiecki

Danuta Kulon-Melzer "Raj Helmuta"
38-710 Czarna, Rabe 14
tel. (013) 461 92 32, 0 501 618 719

www.rajhekmuta.pl

Pokoje gościnne w domu gospodarza. Turyści spotkają w tym gospodarstwie liczne atrakcje w postaci ścieżki zdrowia, siłowni, ogniska w wigwamie, kóz, osiołka i konia. Jest również sala gimnastyczna. W gospodarstwie znajduje się duża, dobrze urządzona kuchnia oraz jadalnia dla gości.

 • oferta całoroczna
 • 5 pokoi / 18 miejsc noclegowych
 • oddzielna łazienka
 • całodzienne wyżywienie
 • las 0,2 km
 • kąpielisko 13 km
 • wędkowanie 4 km
 • wyciąg narciarski
 • jazda konna 0,2 km
 • możliwość korzystania z rowerów
 • możliwość przyjazdu ze zwierzętami
 • język niemiecki

Karolina i Witold Smoleńscy
38-709 Polana, Serednie Małe 1
tel. 0 501 286 628,
http://www.stadnina.megapolis.pl

Do dyspozycji gości dwa domki wolnostojące, w jednym z nich spanie na materacach. Wyżywienie do uzgodnienia. Gospodarze oferują jazdę konną na hucułach. Na obozy młodzieżowe właściciele zapewniają dojazd z Warszawy.

 • Oferta sezonowa V - X
 • 2 pokoje / 21 miejsc noclegowych
 • oddzielna łazienka
 • całodzienne wyżywienie
 • las
 • kąpielisko 5 km
 • wędkowanie 5 km
 • jazda konna
 • możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Genowefa Nóżka
38-710 Czarna, Żłobek 16
tel. (013) 461 92 16

Pokoje dla gości w domu gospodarzy. Wyżywienie do uzgodnienia. Możliwość zakupu nabiału, warzyw i owoców. Właściciele oferują przejażdżki samochodem po okolicy, ogniska, konie pod siodło, a zimą kuligi.

 • oferta całoroczna
 • 4 pokoje/ 12 miejsc noclegowych
 • oddzielna łazienka
 • całodzienne wyżywienie
 • las 0,2 km
 • kąpielisko 14 km
 • wędkowanie 10 km
 • wyciąg narciarski 1 km
 • jazda konna
 • możliwość przyjazdu ze zwierzętami

Anna i Adam Pikuła
38-710 Czarna, Rabe 36A 
tel. 0 608 438 328,

e-mail goś Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
http://www.rabe.pl

Właściciele oferują pokoje gościnne z łazienkami oraz całodzienne wyżywienie. Organizują dla gości wycieczki szlakiem bieszczadzkich cerkwi oraz do Lwowa. Istnieje możliwość korzystania  z sauny i  zabiegów relaksacyjno-leczniczych świadczonych przez właścicielkę. Okolice sprzyjające do marszu z kijkami do nordic-walkingu, a na miejscu ich wypożyczalnia.

 • oferta całoroczna
 • 9 pokoi/ 24 miejsca noclegowe
 • oddzielna łazienka x 9
 • całodzienne wyżywienie
 • bar, restauracja 3 km
 • las 0,5 km
 • kąpielisko 7 km
 • wędkowanie 20 km
 • wyciąg narciarski 10 km
 • jazda konna 1,5 km
 • możliwość korzystania z rowerów
 • możliwość przyjazdu ze zwierzętami
 • znajomość języków:  angielski, niemiecki

 

Alicja Cierpisz ,,Domki w Zaciszu''

38-710 Czarna, Lipie 48A
tel. 0 509 076 745, 13 461 93 38

www.domkiwzaciszu.pl , www.domkiwzaciszu.bieszczady24.pl

 

Gospodarstwo położone w malowniczej, cichej i spokojnej miejscowości Lipie. Otoczone pięknymi lasami tworzy bezpieczną i atrakcyjną oazę spokoju. Na terenie posesji bezpieczny parking, plac zabaw dla dzieci, wędkowanie. Gospodarze oferują jazdę konną, przejazdy bryczką, rajdy samochodowe. 

 • oferta całoroczna
 • 2 pokoje z łazienkami  / 5 miejsc noclegowych oraz 4 domki (4-5 osobowe)/18 miejsc
 • oddzielna łazienka
 • całodzienne wyżywienie - obiadokolacja
 • bar, restauracja 5 km
 • las - na miejscu
 • wędkowanie - na miejscu
 • wyciąg narciarski 3 km
 • jazda konna - na miejscu
 • możliwość przyjazdu ze zwierzętami
 • znajomość języków:  angielski
Zmieniony: środa, 27 listopada 2013 10:44
 
<< Początek < Poprzednia 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Następna > Ostatnie >>

Strona 132 z 222