bip_logo

_____PROMOCJA !!!!_____ NOCLEG ZA PÓŁ CENY... DOBA JUŻ OD 30 ZŁ

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Przetwórstwo tradycyjne i sprzedaż bezpośrednia PDF Drukuj

Pod takim hasłem odbyło się trzydniowe seminarium realizowane na terenie województwa podkarpackiego w ramach projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”. Uczestnikami wyjazdu seminaryjnego odbywającego się w dniach od 5 do 7 listopada br. byli rolnicy, przetwórcy oraz mieszkańcy obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego, związani z działalnością w zakresie przetwórstwa tradycyjnego produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z powiatów sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i kieleckiego.

ROLNICY ZE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2013 009 IMG_5292

IMG_5325 IMG_5332

Celem seminarium było zapoznanie się z funkcjonowaniem i dobrymi praktykami stosowanymi w gospodarstwach lub obiektach prowadzących przetwórstwo tradycyjne oraz organizacją rynku zbytu w formie sprzedaży bezpośredniej na Podkarpaciu.

Uczestnicy seminarium w ramach cyklu paneli tematycznych zwiedzili:

  • gospodarstwo ekologiczne Mariana Wojtowicza w miejscowości Tułkowice, gmina Wiśniowa – panel „Przetwórstwo zbóż – produkcja pieczywa” ,
  • Zakład Tłuszczowy BIAŁOBOKI Jadwigi Kuźniar, gmina Gać – panel „Przetwórstwo roślin oleistych – tłoczenie oleju”,
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „AWB” Aliny Becli w Handzlówce, gmina Łańcut – panel „Przetwórstwo owoców i warzyw”,
  • Przedsiębiorstwo „Tradycyjne Wyroby Wędliniarskie Jan Fołta” w Markowej – panel „Przetwórstwo mięsa – produkcja wyrobów wędliniarskich”,
  • Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne „FIGA” Mszana, gmina Tylawa – panel „Przetwórstwo mleka – produkcja przetworów mlecznych”.

Wyjazdowe seminarium zostało zorganizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach w ramach projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaków” z programu “Góry Świętokrzyskie Naszą Przyszłością” ze środków Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Jacek Golba
PODR Boguchwała

Zmieniony: piątek, 22 listopada 2013 08:50
 
Zwierzęta na zielonych podkarpackich pagórkach PDF Drukuj

IMG_4395 IMG_4465_crop

 IMG_4512 IMG_4763

Samorząd Województwa Podkarpackiego w 2013 r. już drugi rok realizował ,,Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”.
Celem programu jest przywrócenie i wykorzystanie terenów przyrodniczo i krajobrazowo cennych do wypasu oraz wzrost pogłowia zwierząt trawożernych. Chodzi również o to, aby użytki zielone nie były tylko koszone i pozostawiana była na nich zielonka, lecz aby ta zielonka została skarmiona, czyli aby na użytkach zielonych wypasały się zwierzęta.
W programie w 2013 r. uczestniczyło 6 stowarzyszeń z terenu województwa podkarpackiego, które przystąpiły do konkursu i złożyły swoją ofertę. Dofinansowanie wyniosło od 190-250 zł do każdego ha w zależności od obsady pastwiska. W programie uczestniczyło ok. 500 gospodarstw. Wypas prowadzono na powierzchni 7000 ha ekstensywnie użytkowanych trwałych użytkach zielonych, na których wypasano 9000 sztuk bydła, owiec, kóz i koni.
Prowadzenie ekstensywnego wypasu hamuje rozprzestrzenianie się dzikiej roślinności oraz samosiewów drzew i krzewów, ponadto korzystnie wpływa na bioróżnorodność. Zwierzęta wypasane na ekstensywnie użytkowanych pastwiskach korzystają z dużej ilości ziół i różnorodnych roślin, a w konsekwencji wartość biologiczna uzyskanego mleka czy mięsa jest bardzo wysoka, natomiast uzyskane z nich produkty spożywcze charakteryzują się zdecydowanie lepszą smakowitością.
Dofinansowanie rolników z programu w żaden sposób nie koliduje z otrzymywaniem dopłat bezpośrednich czy też z otrzymywaniem dopłat z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych, a stanowi źródło dodatkowych środków finansowych dla tych rolników, którzy autentycznie w trudniejszych warunkach prowadzą uciążliwą produkcję zwierzęcą.
Należy podkreślić, że zagospodarowanie użytków zielonych poprzez wypas zwierząt przyczynia się również do rozwoju turystyki, bo przecież miło jest widzieć pasące się stada bydła, owiec, kóz czy koni w swoim naturalnym środowisku na zielonych pagórkach Podkarpacia.
Program o roboczym tytule ,,Podkarpacki naturalny wypas” realizowany będzie do roku 2016 i również w okresie wiosennym bieżącego roku ogłoszony będzie konkurs ofert na jego realizację. Program można realizować na łąkowo-pastwiskowych terenach parków krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu, obszarach Natura 2000 oraz innych terenach łąkowo-pastwiskowych.
W programie mogą uczestniczyć:
•    organizacje pozarządowe,
•    osoby prawne i jednostki organizacyjne jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
•    stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
•    spółdzielnie socjalne.
Środki finansowe rozdzielone są pomiędzy wyłonione w drodze konkursu podmioty. Dotacja do 1 ha wypasanej powierzchni zależy od obsady DJP (dużych jednostek przeliczeniowych), która winna wynosić od 0,4 do 1,0 DJP na 1 ha.
Szczegóły dotyczące realizacji programu ogłoszone będą w konkursie ofert w okresie wiosennym bieżącego roku przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Warto więc podjąć starania, aby zorganizowani podkarpaccy hodowcy w jeszcze większym zakresie mogli skorzystać z realizacji programu celem lepszego wykorzystania naturalnych użytków zielonych i wzrostu pogłowia zwierząt trawożernych. Bliższe informacje dotyczące uczestnictwa w programie można uzyskać w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Stanisław Kawa
kier. Działu Systemów Produkcji Zwierzęcej
Fot. Patrycja Reszko

 
Atestacja opryskiwaczy przy PODR Boguchwała PDF Drukuj

 

P1030025 Sprawny technicznie opryskiwacz to połowa sukcesu w ochronie roślin. Badanie techniczne opryskiwacza jest obowiązkiem ustawowym, które należy przeprowadzać w nieprzekraczalnych terminach, co trzy lata. Jest elementem wymogów wzajemnej zgodności ( cross-compilance) od których uzależnia się uzyskanie płatności bezpośrednich.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale jest jedną z 12 jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych opryskiwaczy na terenie woj. podkarpackiego. Stacja Diagnostyczna w naszym Ośrodku posiada uprawnienia do przeprowadzenia badań technicznych opryskiwaczy zarówno polowych jak i sadowniczych. Badania prowadzone są na terenie całego województwa po wcześniejszym ustaleniu terminu i miejsca przeprowadzenia atestacji z pracownikami ZD PODR w Boguchwale lub samymi diagnostami w Ośrodku. Opryskiwacz przedstawiony do badania technicznego powinien spełniać następujące wymagania:

  • Powinien być umyty z zewnątrz i wewnątrz,
  • Wyposażony w osłony zabezpieczające ruchome elementy,
  • Zbiornik opryskiwacza powinien być wypełniony w 2/3 pojemności czystą wodą

Zakres przeprowadzanych badań opryskiwacza polowego i sadowniczego dotyczy:

· Badania ogólnego, którego dokonuje się przy włączonym napędzie,

· Badania stanu technicznego poszczególnych podzespołów opryskiwacz,

· Czynności dokumentacyjnych i administracyjnych

Wymagania, jakie powinien spełniać opryskiwacz przeznaczony do sprzedaży oraz będący w eksploatacji reguluje rozporządzenie MR i RW z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy( Dz.U.Nr 121,poz. 1303).

targi maszyn Kielce 2007 052W 2009 r. stacja diagnostyczna przy PODR w Boguchwale wykonała 437 badań technicznych opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Pozytywny wynik badania potwierdzany został znakiem kontrolnym umieszczanym na zbiorniku opryskiwacz oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego sprawność techniczną.Powiaty gdzie wykonano najwięcej badań to Jarosław 121, Przeworsk 76, Rzeszów 66, Sanok 50 skontrolowanych opryskiwaczy. Odpłatność za badania techniczne w 2009 r. według cennika PODR wynosiła 100 zł przy belce polowej do 12 m i 120 zł przy belce polowej powyżej 12 m, opryskiwacze sadownicze 100 zł.

W 2010r. odpłatność dla rolników za wykonane badanie techniczne opryskiwaczy najprawdopodobniej nie ulegnie zmianie.W 2009 r. PODR w Boguchwale skorzystał z możliwości otrzymania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja ta przeznaczona była dla rolników którzy wykonali badania sprawności technicznej opryskiwaczy jak również ich modernizację. Pieniądze otrzymane z Funduszu pozwalały na dofinansowanie w 50% kosztu atestacji i modernizacji opryskiwaczy, ale w kwocie nie większej jak 200 zł na opryskiwacz. Środki finansowe otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były jednak nie wystarczające i nie wszystkim rolnikom udało się z nich skorzystać.

W 2010 r. Stacja Diagnostyczna przy PODR w Boguchwale wystąpi z wnioskiem do Funduszu o kwotę dotacji pokrywającą w 50% potrzeby związane z atestacją i modernizacją opryskiwaczy polowych i sadowniczych na terenie woj. podkarpackiego, a rolnikowi obniży koszty o połowę.

 

targi maszyn Kielce 2007 054 Mimo, iż zaświadczenie sprawności technicznej jest ważne przez okres trzech lat, to właściciele opryskiwaczy i osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin powinny na bieżąco monitorować jego sprawność. Wiosną przed rozpoczęciem pracy opryskiwacza powinnyśmy dokonać jego dokładnego przeglądu, sprawdzenia stanu technicznego poszczególnych jego podzespołów a w szczególności końcówek czy nie są nadmiernie zużyte, oraz dokonać kalibracji opryskiwacza na odpowiedni wydatek cieczy roboczej na hektar. Jest to bardzo słuszne postępowanie, gdyż ogranicza zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska, pozwala na optymalny rozkład cieczy na powierzchni opryskiwanej, a co z tym jest związane ogranicza koszty ochrony roślin które są i tak na dzień dzisiejszy bardzo wysokie.

Wszystkich rolników przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego zachęcamy do posługiwania się tylko sprawnymi technicznie opryskiwaczami oraz do korzystania z usług Stacji Diagnostyki Opryskiwaczy funkcjonującej w PODR Boguchwała. Wyrażamy również podziękowanie dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za dofinansowanie modernizacji i atestacji opryskiwaczy, mając nadzieję na dalsze finansowe wsparcie tej działalności przyczyniającej się do ochrony środowiska naturalnego naszego województwa podkarpackiego.

 

Opracował:Tomasz Salach

 

Akceptował Kierownik działu: Stanisław Kawa

Zmieniony: poniedziałek, 01 marca 2010 19:20
 
UPRAWA ŻYTA PDF Drukuj

inter net broszura 1

Zmieniony: środa, 03 marca 2010 15:34
 
Laureat konkursu PDF Drukuj

Laureat konkursu „ Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne ‘‘ 2009 r.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale był współorganizatorem konkursu realizowanego w 2009 roku „Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne”. Do konkursu zgłoszonych zostało 18 gospodarstw z całego województwa podkarpackiego.

I miejsce na szczeblu województwa zajęła Pani Danuta Wawryszczuk - właścicielka gospodarstwa agroturystycznego „Na Zamłyniu” w Jałowem , powiat bieszczadzki

Pani Danuta wraz z mężem Lesławem prowadzą gospodarstwo agroturystyczne od 1998 roku. Na początku do dyspozycji gości były przeznaczone tylko dwa pokoje, wspólna kuchnia i łazienka. Z roku na rok gospodarze inwestowali i podnosili jakość świadczonych usług. Obecnie do dyspozycji gości w budynku mieszkalnym znajduje się 5 pokoi z łazienkami ( 20 miejsc noclegowych ), kuchnia z jadalnią i kominkiem a gospodyni serwuje znakomite dania regionalne. Wokół budynku znajduje się mnóstwo zieleni i miejsca do wypoczynku zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. W pobliżu płynie potok górski, w którym znajdują się pstrągi i raki a pobliskie lasy obfitują w grzyby i owoce leśne. Latem można korzystać z boiska, wędkowania, grilla oraz wycieczek pieszych i rowerowych, natomiast zimą organizowane są kuligi, w pobliżu znajduje się wyciąg narciarski a od kilku lat organizowany jest Sylwester dla gości inne imprezy. W gospodarstwie panuje wspaniała domowa atmosfera, goście bardzo chętnie pomagają w wielu pracach domowych np. wspólne wykonywanie i pieczenie chleba, sporządzanie posiłków, przetworów, nakrywanie do stołu, pielęgnowanie kwiatów i zieleni wokół budynku oraz pięknego i bogatego w różne warzywa ogrodu ekologicznego. Dla gości zawsze jest świeże mleko, nabiał, warzywa i owoce, mięso, jajka i miód. Wspólne prace, spotkania i rozmowy sprawiają że goście czują się swobodnie, nie są skrępowani i bardzo chętnie korzystają z usług w przyszłych latach, polecając również gospodarstwo swoim znajomym. Wyjeżdżają często obdarowani wspaniałymi specjałami Pani domu ( chlebem, przetworami, miodem, suszonymi grzybami, czy wspaniałą nalewką).
Anita Szydełko
ZD Ustrzyki Dolne

Zmieniony: środa, 06 stycznia 2010 08:46
 
<< Początek < Poprzednia 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 Następna > Ostatnie >>

Strona 132 z 199