bip_logo

HOTEL PODR Boguchwała

Agroturystyka

Gospodarstwa agroturystycznepodrtv1

YouTube
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Chwasty - co to takiego? PDF Drukuj

Bez względu na sposób gospodarowania, uprawom rolniczym, zawsze towarzyszą chwasty.Występują one praktycznie na wszystkich plantacjach, nawet tam, gdzie przestrzega się prawidłowej agrotechniki i stosuje środki ograniczające zachwaszczenie

Chwastami są rośliny zielne, formy przeważnie dzikie, ale również niepożądane samosiewy innych roślin uprawnych zachwaszczające daną plantację wbrew woli rolnika, konkurujące z rośliną uprawną o światło, wodę i sole mineralne, stwarzające utrudnienia w jej uprawie i użytkowaniu, poprzez ograniczenia wysokości plonu przyczyniając się do obniżenia wartości produktów rolnych.

Za chwasty uważamy także takie rośliny uprawne, które wyrosły przypadkowo w łanie innej rośliny uprawnej np. owies w pszenicy.

Źródła zachwaszczenia

Jednym z najważniejszych czynników, które powodują zachwaszczenie pól jest gleba. Zawiera ona nasiona i wegetatywne organy rozmnażania chwastów. Wiele nasion chwastów dostaje się w głąb gleby, podczas prac na polu. Największe ilości nasion zawierają górne warstwy gleby. Nasiona te często charakteryzują się wysoką żywotnością oraz zdolnością kiełkowania nawet po kilkunastu latach.

Innym źródłem zachwaszczenia są także uproszczenia uprawowe, siewy bezpośrednie, monokultura, nieświadome skutki wprowadzania obcych upraw. Źródłem nasion chwastów są także naturalne nawozy (np. nieprzefermentowany obornik), komposty. Tona świeżego obornika może zawierać kilkadziesiąt tysięcy nasion chwastów. Dlatego bardzo ważne jest aby stosować wyłącznie dobrze przefermentowany obornik, w którym w trakcie składowania (fermentacji) nasiona chwastów tracą zdolność kiełkowania.

Nasiona chwastów mogą trafić do gleby wraz z materiałem siewnym. Pamiętać należy, że materiał kwalifikowany spełnia określone normy i nie zawiera domieszki nasion chwastów bądź tylko ich niewielkie ilości. Natomiast w przypadku używania do siewu nasion pochodzących z własnego gospodarstwa trzeba zadbać o bardzo staranne ich doczyszczenie.

Ważne jest również gruntowne czyszczenie oraz dbanie o czystość maszyn i urządzeń zarówno do zbioru jak i do siewu, uprawy i przechowywania.

Pozostałe źródła zachwaszczenia to m.in.: zaniedbane miedze, niezaorane ścierniska i przenikanie chwastów ruderalnych z terenów nieużytkowanych rolniczo.

Również nieprawidłowe następstwo roślin może stać się przyczyną pojawienia się w zasiewach roślin uprawnych niepożądanej roślinności np. samosiewów przedplonu - w rzepaku - pszenicy.

Obecnie na skutek niekontrolowanego przepływu towarów źródłem zachwaszczenia może być również przenikanie obcych gatunków inwazyjnych na obszar naszego kraju z terenów innych państw (np. ekspansja z terenów południowych Europy ambrozji bylicolistnej czy zaślazu pospolitego do upraw kukurydzy).

image clip_image002

Rozprzestrzenianie się chwastów

Osypywanie się nasion chwastów pod wpływem siły grawitacji to często pierwszy, a zarazem ostatni etap wędrówki nasion. Wiele gatunków chwastów posiada różne przystosowania w budowie anatomicznej nasion lub owoców, które ułatwiają ich rozsiew i przenoszenie na znaczne odległości. Na rozległe obszary dostają się nasiona roślin rozsiewane przy pomocy wiatru. Nasiona takich gatunków zaopatrzone są w aparaty lotne np. skrzydełka czy puch (ostrożeń polny). Inne posiadają komory powietrzne ułatwiające pływanie, co jest przydatne zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu (szczaw kędzierzawy). Owoce wyposażone we włoski czepne lub haczyki (przytulia czepna) łatwo przyczepiają się do sierści zwierząt, piór czy ubrań człowieka i w ten sposób łatwo są rozprzestrzeniane.

Szkodliwość chwastów

Chwasty są roślinami niezwykle dobrze przystosowanymi do rozwoju w zmiennych warunkach środowiska. Posiadają zdolność wytwarzania bardzo dużej ilości nasion, np. mak polny 36 000 nasion, żółtlica drobnokwiatowa 14 000 nasion z jednej rośliny, które dodatkowo nierównomiernie kiełkują w okresie wegetacji. Charakteryzują się one dużą żywotnością (np. chwastnica jednostronna 10 lat, szarłat szorstki 40 lat), łatwością kiełkowania, szerokim zakresem temperatur kiełkowania (np. miotła zbożowa).

Rośliny chwastów odznaczają się dużą tolerancją na odczyn gleby, lepszym niż rośliny uprawne wykorzystaniem składników pokarmowych oraz możliwością pojawienia się w zachwaszczeniu wtórnym.

Szkodliwość chwastów w zasiewach dokonuje się poprzez:

  • zagłuszanie roślin uprawnych dzięki szybszemu i bujniejszemu wzrostowi,
  • wypieranie roślin uprawnych z łanu w wyniku kompensacji gatunku bardziej agresywnego,
  • zacienianie i ograniczanie fotosyntezy, etiolizacja roślin uprawnych,
  • konkurencję o sole mineralne wodę i światło,
  • obniżanie temperatury gleby,
  • utrudnianie zbioru,
  • zatruwanie plonu,
  • ujemny wpływ chwastów na rośliny uprawne lub inne gatunki (alopatyczne oddziaływanie),
  • pośrednictwo w szerzeniu i przenoszeniu wielu chorób i szkodników.

image

Chwasty niebezpieczne dla ludzi i zwierząt

Chwasty zanieczyszczając paszę stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt, ponieważ wiele z nich zawiera niebezpieczne toksyny, głównie alkaloidy. Do roślin silnie trujących można zaliczyć szalej jadowity, szczwół plamisty czy lulek czarny, których nawet niewielka ilość może spowodować śmierć zwierząt.

Wiele gatunków nasion chwastów jest trudnych do oddzielenia od roślin przeznaczonych do spożycia dla ludzi i zwierząt. Zaliczamy do nich np. przytulię czepną, chwastnicę jednostronną, komosę białą, mak polny, owies głuchy, rdesty, czy wykę. Niektóre gatunki chwastów nie są trujące dla zwierząt, ale zarówno one same, jak ich nasiona, mogą powodować zranienia, owrzodzenia i stany zapalne narządów zwierząt np. przytulia czepna czy włośnica sina.

Zjadane przez zwierzęta słabiej trujące gatunków chwastów mogą nie powodować u nich zagrożenia dla zdrowia, ale przechodzenie substancji toksycznych z tych roślin do mleka lub mięsa może powodować zatrucia u ludzi.

Pozytywna rola chwastów

Pozytywny wpływ chwastów polega na:

- ochronie wierzchniej warstwy gleby przed erozją powietrzna i wodną,

- rozluźnieniu głębszych warstw gleby, uruchamianiu i transporcie do wierzchnich warstw niedostępnych dla roślin uprawnych składników pokarmowych przez głęboko korzeniące się gatunki chwastów,

- poprawie warunków powietrzno-wodnych w glebie,

- stanowieniu źródła pożywienia dla wielu pożytecznych owadów i innych zwierząt, które niszczą agrofagi roślin uprawnych.

Opracowanie na podstawie literatury: Katarzyna Sitek

Akceptował kierownik działu: Jan Kocój

 
Fachowiec chętnie słuchany PDF Drukuj

21 lutego w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się seminarium wojewódzkie ,,Nowoczesne technologie w chowie bydła mlecznego”, w którym uczestniczyło 150 hodowców z Podkarpacia oraz przedstawiciele mleczarni, pracownicy naukowi i instytucji rolniczych, a także specjaliści doradztwa rolniczego.

seminarium bydło mleczne (1) seminarium bydło mleczne (13)

seminarium bydło mleczne (50) seminarium bydło mleczne (57)

seminarium bydło mleczne (61) seminarium bydło mleczne (28)

seminarium bydło mleczne (86) seminarium bydło mleczne (90)

Chów bydła jest najbardziej rolniczym kierunkiem użytkowania ziemi, wymagającym największego zaangażowania siły roboczej, ziemi i kapitału. Pogłowie bydła w województwie podkarpackim wynosi 104,3 tys. sztuk, w tym krów - 70,1 tys. sztuk i niestety, co roku systematycznie maleje. Chowem bydła na Podkarpaciu zajmuje się 41 691 gospodarstw, ale zaledwie 4642 gospodarstwa utrzymują 5 i więcej sztuk bydła. W dalszym ciągu jest to więc produkcja bardzo rozdrobniona.

Spadek pogłowia krów jest wynikiem kwotowania produkcji mleka po przystąpieniu Polski do UE w 2004 r., wzrostu wymagań weterynaryjno-jakościowych przy jego pozyskiwaniu, spadkiem opłacalności przy małej skali produkcji oraz pracochłonnością i uciążliwością produkcji mleka.

Udział Podkarpacia w krajowym pogłowiu bydła wynosi zaledwie 1,8%. Obsada bydła na 100 ha UR w województwie jest ponad dwukrotnie niższa niż w kraju i wynosi 15,1 sztuk, wobec 37,3 sztuk w kraju.

Ponadto towarową produkcję mleka prowadzi 5150 dostawców hurtowych oraz 1400 dostawców bezpośrednich.

Obserwuje się wyraźną, lecz zbyt wolno postępującą tendencję, że gospodarstwa małe wycofują się z produkcji mleka, natomiast następuje koncentracja produkcji w gospodarstwach wielokrowich. Pożądanym byłoby, aby gospodarstwa rezygnujące z produkcji mleka zajęły się hodowlą bydła opasowego, gdyż mamy przecież tak dużo niewykorzystanych użytków zielonych i pasz objętościowych.

Dobrze rozwinięta w województwie jest baza przetwórstwa mleka, jednak skala przetwórstwa zbyt mała, a mleczarnie konkurują między sobą o surowiec. Również ze względu na rozdrobnienie produkcji mleka mamy wyższe koszty jego skupu, którym zajmuje się 18 podmiotów skupowych.

Warto dodać, że na Podkarpaciu jest bardzo dobry potencjał genetyczny bydła, niektóre krowy u podkarpackich rolników dają ponad 9000 litrów mleka w laktacji. Wymagają one jednak perfekcyjnego, zbilansowanego żywienia oraz nowych rozwiązań mechanizacyjnych na etapie pozyskiwania i przechowywania mleka. Problemem na dziś i jutro jest wysoka pracochłonność i uciążliwość w produkcji mleka i dlatego tą tematykę omawiano na seminarium.

Podczas seminarium poruszono najistotniejsze elementy w produkcji mleka, tj. żywienie krów, warunki środowiskowe w oborze i rozwiązania mechanizacyjne oraz mechanizację przy produkcji pasz dla bydła.

Konferencję otworzył z-ca dyrektora PODR, Antoni Golonkiewicz, który wyraził satysfakcję z bardzo dużej frekwencji, podkreślając również znaczenie hodowców bydła w województwie podkarpackim.

Dr Jacek Kozłowski z firmy Cargill Poland Sp. z o.o. omówił zagadnienia właściwego przygotowania krowy do laktacji oraz żywienia zwierząt w celu uzyskania wysokiej produkcji mleka i uniknięcia chorób metabolicznych.

Andrzej Wróbel, dyrektor OT Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie wraz z panią Bernadetą Czugan poruszyli zagadnienia związane z kwotowaniem produkcji mleka na Podkarpaciu, zwracając uwagę na możliwość przekroczenia krajowej kwoty mlecznej.

Wojciech Tynkiewicz z firmy GEA Farm Technologies – WestfaliaSurge zaprezentował szeroką ofertę sprzętu zapewniającego krowom optymalne warunki środowiskowe w oborze, m.in. wygrodzenia dla krów, zgarniacze obornika, urządzenia do zadawania pasz aż po najnowszy szczyt techniki - roboty udojowe.

Andrzej Knop z firmy Pol Strautmann Sp. z o.o. poruszył zagadnienia dotyczące optymalizacji kosztów produkcji pasz poprzez zastosowanie maszyn firmy Strautmann, w tym m.in. wozów paszowych i maszyn do zbioru zielonek.

Podczas przerwy odbyła się degustacja produktów mleczarskich sponsorowana przez Spółdzielnie Mleczarskie w Jasienicy Rosielnej, Sanoku, Stalowej Woli i Oddziału Mlekovity w Trzebownisku, którym serdecznie dziękuję.

Pragnę również złożyć serdeczne podziękowania Panom: Jackowi Kozłowskiemu z firmy Cargill Polska, Stanisławowi Wielgutowi z firmy WestfaliaSurge oraz Andrzejowi Knopowi z firmy Pol Strautmann, którzy także finansowo wsparli konferencję w Boguchwale.

Stanisław Kawa
PODR Boguchwała

 
AGRO PODKARPACIE – październik 2013 PDF Drukuj

AP-10-s1

Od Redakcji
Wywiad
O doradztwie rolniczym
Aktualności PODR
Technologie w rolnictwie
Ogrodnictwo
Agroturystyka
Z ekologią na ty
Dom i rodzina
Kącik poetycki
Ogłoszenia
Z życia samorządu rolniczego
Wydarzenia rolnicze
Wyjazdy
Wydarzenia rolnicze
Wieści z Urzędu Marszałkowskiego
Informacje RDLP
Informacje ARR
Porady weterynaryjne
POR ARiMR
Informacje KRUS
WIORiN
Porady prawne
Informacje OSChR

 
Nowości programowe na lata 2014-2020 PDF Drukuj

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Lucjan Kuźniar spotkał się 9 października 2013 r. z kierownikami Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Podziękował za bardzo dobrą organizację VIII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej i III Krajowego Święta Gruszy oraz duże zaangażowanie wszystkich pracowników.

Głównym tematem spotkania było omówienie poszczególnych programów jakie będą realizowane w latach 2014-2020 m.in.:

- PROW 2014-2020,
- KSOW,
- Promocja zdrowej żywności,
- Tworzenie nowych grup producenckich.

Marszałek zaproponował, aby Ośrodek ściśle współpracował z kołami gospodyń wiejskich. Przy okazji omówił także program „Wołowina”, który jest realizowany już od dwóch lat. Zachęcał doradców, aby dopingowali rolników do odtworzenia pogłowia bydła ras mięsnych.

Zaproponował stworzenie bezpośredniej sprzedaży wyprodukowanych towarów przez rolników na powstających targowiskach. Na każdym z targowisk mogłaby być osoba, która zbierałaby informacje od rolników mających do sprzedania produkty.

Marszałek poprosił, aby Ośrodek nadal współpracował z instytucjami rolniczymi.

Zaproponował, aby w przyszłości zorganizować Dzień Otwartych Drzwi w gospodarstwach, w których można byłoby pokazać ciąg produkcyjny.

wicemarszałek L. Kuźniar 9.10.2013 012wicemarszałek L. Kuźniar 9.10.2013 016 wicemarszałek L. Kuźniar 9.10.2013 017 wicemarszałek L. Kuźniar 9.10.2013 009

Opracowała: Anna Bielańska

Zmieniony: czwartek, 10 października 2013 04:24
 
REGULAMIN KONKURSU AGROLIGA 2014 PDF Drukuj

 

1. Konkurs AgroLiga 2014 organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi 2014 w kategoriach: Rolnicy i Firmy.

2. Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2009-2013.

3. Pierwszy etap rozpoczyna się w maju 2014 r. poprzez wydrukowanie regulaminu w biuletynach informacyjnych wydawanych przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

4. Na podstawie regulaminu do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego powinny wpływać zgłoszenia kandydatów w kategoriach Rolnicy i Firmy wyłącznie z terenu danego województwa.

5. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego powinny powołać Komisje Konkursowe, które dokonają oceny zgłoszeń.

6. W czasie swoich prac Komisje Konkursowe powinny wziąć pod uwagę następujące elementy oceny:

a) do kategorii Rolnicy można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

b) do kategorii Firmy można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

c) przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach Komisje Konkursowe powinny brać pod uwagę estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

d) Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego jako organizatorzy AgroLigi 2014 na szczeblu wojewódzkim są odpowiedzialne za weryfikację płynności finansowej uczestniczących w konkursie firm i gospodarstw rolnych.

7. Prezentacja kandydatów do tytułu Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego AgroLigi 2014 powinna się odbywać na łamach biuletynów wydawanych przez ODR-y. Wskazane jest, by Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego – w miarę możliwości - rozpropagowały konkurs oraz jego uczestników na szczeblu wojewódzkim w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

8. Wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2014 w kategorii Rolnicy i Firmy powinno się odbyć do 30 września 2014 r. w drodze głosowania czytelników biuletynów wydawanych przez ODR-y i ewentualnie prasy lokalnej (która wydrukuje kupony do głosowania), bądź w wyniku oceny Komisji Konkursowej powołanej na szczeblu wojewódzkim .

9. Organizatorzy konkursu na szczeblu krajowym zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń w wypadku:

· stwierdzenia braku płynności finansowej zgłaszanych firm i rolników

· wejścia w konflikt z prawem

· wadliwego zakwalifikowania firmy lub rolnika do odpowiedniej kategorii

W takich sytuacjach Mistrz Wojewódzki może nie zostać dopuszczony do finału krajowego. Jego miejsce zajmie wówczas Wicemistrz Wojewódzki.

10. W drugim etapie konkursu do sekretariatu konkursu AgroLiga wpływają zgłoszenia Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2014 w kategoriach Rolnicy i Firmy jako nominatów do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2014. Zgłoszenia powinny zawierać: protokół z rozstrzygnięcia konkursu AgroLiga 2014 na szczeblu wojewódzkim, dokładne dane teleadresowe (adres pocztowy, telefon, fax, e-mail, ew. strona www) oraz wizytówki gospodarcze poszczególnych Mistrzów Wojewódzkich o objętości do 1 strony formatu A4 .

Zgłoszenia należy przesłać do 15 października 2014 r. pod adresem:

Stowarzyszenie AgroBiznesKlub

ul. Hoża 66/68

00-682 Warszawa

z dopiskiem

Sekretariat Konkursu

„AgroLiga 2014

11. Kapituła konkursu AgroLiga 2014, powołana przez organizatorów konkursu na szczeblu krajowym, wyłoni Mistrzów Krajowych, Wicemistrzów Krajowych oraz Laureatów Krajowych AgroLigi 2014 na podstawie nadesłanych zgłoszeń przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

12. Krajowy finał konkursu AgroLiga 2014 odbędzie się w I kwartale 2015 roku.

Załączniki:
Download this file (Regulamin AgroLigi 2014.doc)Regulamin AgroLigi 2014.doc[ ][ ]132 Kb
Download this file (zgłoszenie firma.doc)zgłoszenie firma.doc[ ][ ]30 Kb
Download this file (zgłoszenie rolnik.doc)zgłoszenie rolnik.doc[ ][ ]31 Kb
Zmieniony: sobota, 26 kwietnia 2014 13:12
 
<< Początek < Poprzednia 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Następna > Ostatnie >>

Strona 121 z 213